Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Styrker det kommunale selvstyret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nye lovbestemmelser gir kommunene sterkere rettigheter dersom det oppstår uenighet mellom stat og kommuner om avgjørelser som angår kommunene. – Vi styrker lokaldemokratiet og det kommunale selvstyret i saker der de er uenige med statlige virksomheter om hvordan regelverk skal forstås, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Stortinget har vedtatt to lovendringsforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å styrke det kommunale selvstyret.

Det ene gir kommunene adgang til å prøve saker mot staten for domstolene, det andre pålegger statlige klageinstanser å legge mer vekt på det lokale selvstyret ved prøving av det frie kommunale skjønnet.

Uavhengig prøving i domstolene

Den første lovendringen gir kommunene mulighet til å få en uavhengig prøving i domstolene av gyldigheten av statlige avgjørelser.

– Vi ønsker et sterkt og levende lokaldemokrati. Lovendringene vil styrke det kommunale selvstyret og sørge for at det er mulig å prøve saker for domstolen hvis kommunen mener staten tolker loven feil. Det vil ikke lenger være slik at staten automatisk har rett i saker som betyr mye for kommunen, som klagesaksbehandling, innsigelser og tilsynspålegg, sier Sanner.

Beskytter private parter

De nye bestemmelsene beskytter private parter som blir berørt av en rettslig konflikt mellom kommunene og staten. Ingen skal kunne miste viktige velferdstjenester som et resultat av en rettssak mellom kommunen og staten. Unntaket er hvis den private parten fikk tjenesten fordi vedkommende ga feilaktige opplysninger med vilje.

– Avklaringer i domstolen skal ikke frata enkeltmennesker viktige velferdstjenester. I den typen tilfeller vil avgjørelsen bli stående, sier Sanner.

Endrer forvaltningsloven

Videre er forvaltningsloven endret slik at statlige klageinstanser skal legge mer vekt på det lokale selvstyret. I dag skal det legges vekt på hensynet til det lokale selvstyret, nå skal det legges stor vekt på dette ved prøving av det frie kommunale skjønnet.

Innbyggere og næringsliv har fortsatt rett til å klage på kommunale vedtak.

– Kommunene kjenner de lokale forholdene best, og jeg har tillit til at de gjør gode vurderinger i lokale saker, sier Jan Tore Sanner.

Lovendringene ble sanksjonert i statsråd i dag og trer i kraft fra 1. januar 2018.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00