Historisk arkiv

Utjevningsmandatene for stortingsvalget 2017 er fordelt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Riksvalgstyret fordelte utjevningsmandatene for valget i et møte 27. september. I samme møte behandlet de klager på valget og skrev under på fullmakter til alle de valgte representantene og vararepresentantene.

De 19 utjevningsmandatene fordeles slik: seks til Sosialistisk Venstreparti, tre til Høyre, fire til Venstre, fem til Kristelig Folkeparti og ett til Senterpartiet.

Riksvalgstyret har også behandlet 24 klager. Ingen av klagerne fikk medhold, men Riksvalgstyret mener det er begått enkelte feil i gjennomføringen av stemmegivningen i noen kommuner. Siden dette ikke fikk betydning for valgutfallet, fikk ingen av klagerne medhold i klagen sin.

Flere av klagene gjelder rett til hjelp ved stemmegivning. Riksvalgstyret ser alvorlig på at velgere med nedsatt funksjonsevne ikke har fått den hjelpen de har krav på da de skulle stemme. Riksvalgstyret ber om at dette følges opp for å sikre lik mulighet til deltagelse ved valget.

Departementet redegjorde om for sent innkomne forhåndsstemmer. Riksvalgstyret mener det er positivt at omfanget er redusert siden forrige stortingsvalg, men bemerker at det er et demokratisk problem at forhåndsstemmer som er avlagt i rett tid ikke kommer fram. Riksvalgstyret ber om gjøres tiltak for å redusere omfanget av dette.

Riksvalgstyrets medlemmer underskrev på stortingsrepresentantenes fullmakter som er valgt for perioden 2017 – 2021. Fullmaktene er overlevert Stortinget.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er sekretariat for Riksvalgstyret.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.