Historisk arkiv

Veksten i sentralforvaltningen bremset

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Antall ansatte i departementene går ned og veksten i direktoratene er bremset opp. Dette går frem av en undersøkelse gjennomført av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

– Tallene viser at regjeringens arbeid med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor gir resultater. Vi har modernisert og digitalisert flere tjenester, fjernet tidstyver, forenklet planprosesser, og gjennomført en avbyråkratiserings- og effektivitetsreform. Dette legger et godt grunnlag for ytterligere effektivisering i årene som kommer, sier Jan Tore Sanner.

Ifølge undersøkelsen øker antall ansatte mest på prioriterte områder i ytre etater som politi (+1 482), jernbane (+501), vei (+485), og fengsler (+213) fra 2013 til 2016. Departementene er slanket med 50 ansatte. Veksten i sentraladministrasjonen (departementer og direktorater) er redusert fra 1375 i perioden 2009 til 2013 til 866 i inneværende periode.

– Regjeringens politikk er å flytte ressurser fra administrasjon til tjenester til innbyggere og næringsliv. Undersøkelsen bekrefter at innbyggerrettede tjenester er blitt styrket, sier Sanner.

Antall ansatte i sentralforvaltningen har økt i denne regjeringsperioden, men den årlige gjennomsnittlige økningen er mindre enn i forrige. Også når det justeres for omorganiseringer og flytting av oppgaver, viser tallene det samme bildet. Utlendingsdirektoratet, Helsedirektoratet, Statens vegvesen – Vegdirektoratet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Direktoratet for e-helse har vokst mest.

Fra 2009 til 2013 førte omorganiseringer i direktoratene til at ansatte i sentralforvaltningen økte. Flere oppgaver og ansatte ble flyttet inn i de sentrale leddene. Mellom 2013 og 2016 er det gått motsatt vei: omorganiseringer har ført flere ansatte ut av sentral statsforvaltning til ytre etater.

Kvalitetssikringen av antall ansatte i sentralforvaltningen er gjennomført av Difi på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet er å få et best mulig tallgrunnlag for å understøtte arbeidet med å effektivisere offentlig sektor. 

  2009-13
Prosent
2009-13
Antall 
2013-16
Prosent
2013-16
Antall
Sentralforvaltning totalt* 1,8 1 375 1,4 866
Sentralforvaltning totalt 3,8 2 910 1,6 1 018
Direktoratene* 2,1 1 257 1,9 916
Direktoratene 4,8 2 784 2,1 1 041
Departementene* 0,7 118 -0,4 -50
Departementene 0,7 126 -0,2 -23
Direktoratenes ytre etater* 0,8 2 055 1,2 2 290
Direktoratenes ytre etater 0 -14 0,9 1 719

* Utvikling justert for omorganiseringer