Historisk arkiv

Vil sette fart i digitaliseringen i Kommune-Norge med 125 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen setter av 125 millioner kroner til IKT-prosjekter i kommunene. – Dette skal gi raskere digitalisering i kommunesektoren. Målet er å skape en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Digitalisering skaper helt nye måter å levere offentlige tjenester på, og er en viktig drivkraft for forenkling og forbedring av offentlig sektor.

– Det er behov for en raskere digitalisering av offentlig sektor og et løft i kommunesektoren. Vi må samhandle bedre mellom stat og kommune, og kommunene i mellom. Målet må være å få på plass gode, digitale løsninger som gir en enklere hverdag, sier Sanner.

Kommunene får derfor 125 millioner kroner over de neste to årene til en finansieringsordning for kommunale IKT-prosjekter i regi av KS. I tillegg jobber regjeringen med å få på plass en modell for kommunal medfinansiering av nasjonale IKT-prosjekter.

 Kommunene leverer viktige tjenester til innbyggere og næringsliv. Digitalisering av saksbehandling, søknader og arbeidsprosesser vil være avgjørende for å gi innbyggerne gode tjenester og de ansatte gode arbeidsvilkår fremover, sier Sanner.

Finansieringsordning for kommunale IKT-prosjekter

– I dag går noen kommuner foran i digitaliseringsarbeidet. Flere av de store byene har sterke IKT-miljøer. Vi foreslår nå en ordning som gjør det mulig for disse kommunene å forsterke innsatsen, og dele løsningene de utvikler med andre kommuner, sier Sanner.

Det er stor forskjell mellom kommunene hva gjelder digitalisering og modernisering. Det er også slik at noen enkeltkommuner finansierer utvikling av IKT-løsninger som senere kommer hele sektoren til gode. I noen tilfeller blir det utviklet ulike løsninger på samme problem i ulike kommuner, som koster mer enn om disse ble utviklet i fellesskap.

– Om få år vil vi mangle 50 000 ansatte til viktige velferdsoppgaver i kommune-Norge hvis vi fortsetter som i dag. Det betyr at vi må fornye og forbedre oss, slik at ansatte kan bruke mer tid på viktige tjenester og mindre tid på papirarbeid, sier Sanner.

Kommunene får 25 millioner kroner i 2017 til å finansiere kommunale IKT-prosjekter. I 2018 tar departementet sikte på å gi 100 millioner kroner til formålet. Totalt vil det derfor bevilges 125 millioner kroner.

Departementet vil ha dialog med KS om hvordan ordningen skal innrettes. Det vil være en forutsetning for støtten at også kommunesektoren bidrar med egne midler.

Stat og kommune skal samarbeide bedre

– Stat og kommune må samarbeide mer og bedre for å tilby nye og bedre digitale tjenester. I noen tilfeller bør staten ta et større ansvar for IKT-prosjekter der den store gevinsten ligger hos kommunene, sier Sanner.

En utfordring er at statlige etater må prioritere ressurser til IKT-prosjekter der gevinsten ikke ligger hos dem selv.

Departementet vil derfor utrede en modell for kommunal medfinansiering av IKT-prosjekter, der staten står for storparten av utviklingskostnadene, mens gevinstene i stor grad havner i kommunene.

Finansieringsmodellen skal bidra til bedre gjennomføringsevne for IKT-prosjekter i offentlig sektor, samt bidra til å styrke samhandlingen på tvers av kommune og stat.

Ordningen skal forankres i konsultasjonsordningen mellom staten og KS.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00