Historisk arkiv

Foreslår at alle kommuner skal telle manuelt ved valg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Trygghet og tillit er avgjørende i gjennomføringen av valget. – For at det ikke skal være noen tvil om tilliten til valget foreslår vi nå at alle kommuner skal telle stemmesedlene manuelt minst én gang, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender i dag forslag til endringer i valgforskriften på høring. I høringsnotatet foreslås det blant annet å forskriftsfeste at den foreløpige opptellingen av stemmesedler skal foretas manuelt.

Manuell telling sikrer legitimitet

Departementet har evaluert valget i 2017 og vurdert hvordan tryggheten og tilliten kan ivaretas ved framtidige valg.

– Folk skal være sikre på at valgresultatet er korrekt og at de får den sammensetningen av kommunestyrer, fylkesting og kommunedelsutvalg som de har stemt fram. Dette er helt grunnleggende i vårt demokrati. Det er viktig at det ikke er noen usikkerhet rundt opptellingen. Vi foreslår derfor at den foreløpige opptellingen av stemmer skal gjøres manuelt, sier Mæland.

Endringen vil i større grad enn hva regelverket gjør i dag sikre at alle kommuner har to uavhengige opptellinger, noe som gir legitimitet til valgresultatet.

Andre mindre endringer

Departementet foreslår også noen andre endringer i valgforskriften. Enkelte kommuner og fylkeskommuner skal velge flere representanter enn det er plass til på dagens stemmesedler ved valget neste år. Departementet foreslår derfor å endre bestemmelsen om utformingen av stemmesedlene til kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Høringsnotatet omtaler også forsendelse av forhåndsstemmer. Departementet foreslår å oppheve bestemmelsen om at forhåndsstemmer skal sendes med A-post, siden A- og B-post nå er slått sammen til én felles brevstrøm.

Departementet følger i tillegg opp endringene som ble vedtatt i valgloven 4. juni. Det blir også noen mindre endringer som følge av at fylket ikke lenger er valgdistrikt ved stortingsvalg.

Høring - Forslag til endringer i valgforskriften og forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00