Historisk arkiv

Godkjenner omkjøringsvei på Karmøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opprettholder sitt vedtak fra 2016, og godkjenner kommunedelplanen knyttet til bygging av en omkjøringsvei på Karmøy. Samtidig gir departementet klarere føringer for avbøtende tiltak og ber kommunen vurdere om deler av veien bør droppes.

Sivilombudsmannen har bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandle innsigelsessaken knyttet til kommunedelplan for fylkesvei 47 på strekningen Åkra sør - Veakrossen, på nytt.

– Vi har nå foretatt en grundig gjennomgang av faktagrunnlaget og vurderingene gjort i 2016, med særlig vekt på bestemmelsene i naturmangfoldloven. Konklusjonen er at vurderingene og interesseavveiningen knyttet til naturmangfoldloven var gjort, men ikke synliggjort godt nok. Departementet mener denne feilen ikke virket bestemmende på vedtakets innhold i 2016, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Departementet har i dag sendt nytt vedtaksbrev til fylkesmannen i Rogaland der konklusjonen fra 2016 om å godkjenne kommunedelplanen opprettholdes. I det nye vedtaket er naturmangfoldvurderingene og avveiningen til de samfunnsmessige fordeler ved omkjøringsveien tydeliggjort. Det er lagt vekt på samfunnsnytten ved en omkjøringsvei i forhold til trafikksikkerhet, nærmiljø og sentrumsutvikling i Åkrahamn.

– Jeg har i mitt vedtak mer detaljert enn i 2016 konkretisert føringene for oppfølgende behandling i reguleringsplanarbeidet. Det er flere avbøtende tiltak, endringer og tilpasninger jeg forventer blir vurdert som alternativer i reguleringsplanen, men jeg kan ikke forskuttere hva konklusjonene av disse tilleggsvurderingene blir, sier Mæland.

Allerede i konsekvensutredningen som ble utarbeidet i 2010 ble det pekt på en mulig redusert løsning for omkjøringsveien. Deler av traséen kan ha for liten samfunnsmessig nytteverdi når en vurderer trafikktall opp mot konsekvensene for naturmangfold, jordvern, kulturlandskap og friluftsliv.

Departementet mener derfor det i arbeidet med reguleringsplan er behov for å vurdere om den sørligste delen av omkjøringsveien er nødvendig, eller om hensynet til naturmangfoldet, jordvern og friluftslivsinteressene tilsier at denne delen bør utgå.

For å ivareta naturmangfoldet og øvrige verdier i området skal det også ses på om det kan bygges miljøkulvert på hele eller deler av strekningen gjennom kystlyngheien i nord, der veien går i skjæring. Omfanget av avbøtende tiltak skal konkretiseres og fastsettes i reguleringsplanen.

Det forventes blant annet at det vurderes å trekke veien lengre mot vest i området ved Killingtjørna og bedre veiens terrengtilpasning generelt. Videre skal naturrestaurering og økologisk kompensasjon for tap av den utvalgte naturtypen kystlynghei utredes og pålegges i forbindelse med reguleringsplanprosessen.

– Lokalpolitikerne vil gjennom høring av de ulike reguleringsplanalternativene få et langt bedre grunnlag for å treffe endelig beslutning. Her har jeg forutsatt at minst ett alternativ av reguleringsplanen skal være for den reduserte løsningen av omkjøringsveien, sier Mæland.

Kommunedelplanen gjelder ny omkjøringsvei forbi Åkrehamn sentrum fra Åkra Sør til Veakrossen, vest i Karmøy kommune. Fylkesvei 47 passerer i dag gjennom Åkrehamn sentrum, og fungerer her både som handlegate, boliggate og gjennomkjøringsvei.

Planarbeidet startet opp første gang i 2009. Fylkesmannen fremmet innsigelse til alle veialternativene øst for Heiavatnet naturreservat. Denne første innsigelsessaken ble avgjort av Miljøverndepartementet 17. oktober 2012. Kommunedelplanen ble ikke godkjent, og et alternativ vest for Heiavatnet ble anbefalt.

Karmøy kommunestyre vedtok i 2014 å ta planen opp til ny behandling med utgangspunkt i den avviste løsningen. Dette fordi de mente alternativet departementet i 2012 anbefalte for videre bearbeiding, ikke løser de lokale behovene.

Det ble utarbeidet fem fagnotater for å svare ut Miljøverndepartementets vurdering om at plangrunnlaget ikke gjorde tilfredsstillende greie for hvordan veialternativene vil påvirke de store naturmangfold-, landskaps-, nærmiljø- og friluftslivsverdiene i jordbruks- og naturlandskapet, og hvilke avbøtende tiltak som kunne gjøres.

Fylkesmannen i Rogaland opprettholdt i sin uttalelse i 2015 innsigelse til planlagt omkjøringsvei forbi Åkra. Karmøy kommunestyre vedtok i 2016 å oversende saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Rogaland fylkesutvalg støttet i sin uttalelse enstemmig kommunens vedtatte veiløsning.

Etter befaring og møter, vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016 å godkjenne kommunens forslag til kommunedelplan for ny fylkesvei. 47 på strekningen Åkra sør – Veakrossen. Avgjørelsen var basert på en avveining mellom de store naturmangfold-, landskaps-, nærmiljø- og friluftslivsverdiene i jordbruks- og naturlandskapet, sett i forhold til behovet for en omkjøringsvei av hensyn til trafikksikkerhet, nærmiljø og framtidig sentrumsutvikling. Disse vurderingene og avveiningene ble ikke tilstrekkelig synliggjort i departementets vedtaksbrev slik naturmangfoldlovens § 7 forutsetter, noe som ga grunnlag for Sivilombudsmannens kritikk.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tok derfor saken opp til ny behandling slik Sivilombudsmannen har bedt om. Vedtaket i dag er et resultat av den nye behandlingen.

I den nye gjennomgangen av saken har departementet kommet til at det ikke er grunnlag for å omgjøre vedtaket av 2. desember 2016. Kommunedelplanen for fylkesvei 47, vedtatt av Karmøy kommunestyre den 8. februar 2016, godkjennes derfor fortsatt. Det er lagt særlig vekt på bestemmelsene i naturmangfoldloven § 7, og gjort en avveining mellom hensynet til naturmangfold og de samfunnsmessige fordeler ved omkjøringsveien. Departementet har kommet til at samfunnsnytten ved en omkjøringsvei knyttet til trafikksikkerhet, nærmiljø og sentrumsutvikling, i dette tilfellet veier tyngst. Det er i den sammenheng også lagt vekt på muligheten for avbøtende og kompenserende tiltak.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00