Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Kulturrådet overtar forvaltningen av tilskudd til nasjonale minoriteter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Kulturrådets kompetanse og erfaring vil bidra til å styrke tilskuddsordningen til nasjonale minoriteters kultur og språk. Jeg håper dette vil gjøre det mulig å realisere mange gode prosjekter i årene som kommer, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet har i fellesskap besluttet å overføre forvaltningen av to tilskuddsordninger til nasjonale minoriteter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Kulturrådet.

Kulturrådet har lang erfaring med utviklingsarbeid og er en pådriver for at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.

De mottar i dag over 18 000 søknader og fordeler 1,4 milliard kroner til kunst- og kulturprosjekter over hele landet.

Kulturrådet har kontorer i Bodø, Trondheim og Oslo.

Styrke nasjonale minoriteter

Støtten til prosjekter som synliggjør nasjonale minoriteter er på over 7 millioner kroner årlig.

Formålet er å styrke nasjonale minoriteters kultur og språk, samt legge til rette for egenorganisering.

I tillegg overtar Kulturrådet forvaltningen av den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne, med en årlig bevilgning på om lag 5,5 millioner kroner. Midlene vil bli brukt til å opprette en tilskuddsordning med mål om å styrke romanifolkets/taternes kultur og språk.

Departementet skal fastsette regelverket for den nye tilskuddsordningen som forskrift. Forslaget til forskrift vil bli sendt på høring, slik at alle som ønsker det kan få si sin mening om hvordan ordningen skal utformes.

Drifts- og prosjektstøtten til nasjonale minoriteter har frem til nå ligget i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Når Kulturrådet overtar forvaltningen av midlene, blir det mulighet til å klage til departementet på fordelingen av midlene. Det overordnede ansvaret for politikken overfor nasjonale minoriteter vil fortsatt ligge departementet.

Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter. I Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere.

Les mer om nasjonale minoriteter.

Les mer om kollektiv oppreisning til romanifolket/taterne.