Historisk arkiv

Nytt kart synliggjør økt havnivå og stormflo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Vi lanserer nå et digitalt verktøy som gjør at kommunene og næringslivet enklere kan planlegge for klimaendringene, og være bedre forberedt på konsekvensene av havnivåstigning og ekstrem vannstand, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

75 prosent av Norges befolkning bor langs kysten, og rundt 280 kommuner har en kystlinje. Sårbarhet for stormflo forventes å øke langs norskekysten i framtiden som følge av havnivåstigning. Nå visualiseres alt i kartet.

– Det digitale verktøyet kan brukes til å identifisere risikoområder og skal gjøre planlegging i kystsonen enklere. Den vil dekke behovet for et felles verktøy som viser hele norskekysten og er spesielt viktig for kommuner, mindre virksomheter og privatpersoner som ikke har ressurser til å gjøre egne analyser. Verktøyet et viktig klimatiltak som kan gi store samfunnsøkonomiske besparelser, sier Mæland.

Monica Mæland
Stormflo kan øke vannstanden og utgjøre en risiko for bygninger og annen infrastruktur. Her viser statsråd Monica Mæland hva det betyr når havnivået stiger med 70 cm. Foto: Kjetil Vevle/KMD

Havnivåstigningen langs norskekysten kan føre til at stormflo og bølger strekker seg lenger inn på land enn det som er tilfelle i dag, slik at områder som ligger lavt og nær havet blir mer utsatt i framtiden. Dette får konsekvenser for bygninger og annen infrastruktur, og landskap og natur nær vannkanten, men sårbarheten som følge av høyere vannstand er størst i forbindelse med episoder med kraftig stormflo. Stormflo oppstår når kombinasjonen av lavtrykk og vind presser store vannmasser inn mot land.

Det er Kartverket som har utviklet løsningen som gjør det mulig å visualisere konsekvenser av stormflo og havnivåendringer i kartet. Løsningen har i dag også fått navnet Se havnivå i kart.

– For første gang blir det gitt nøyaktige estimater på hvor utsatt bygninger og infrastruktur langs norskekysten er, for havnivåstigning og stormflo. Dette verktøyet vil være nyttig for alle som driver med bærekraftig kystsoneplanlegging, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

Kun halvparten av kommunene har kartlagt sårbarhet for stormflo i framtiden. Tiltaket  kan gi store samfunnsøkonomiske besparelser.

Se også:

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00