Historisk arkiv

Regjeringen foreslår å lovfeste konsultasjonsretten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Klare regler for konsultasjoner i saker som berører samiske interesser, vil kunne føre til mer effektive prosesser og større forutsigbarhet for partene, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen foreslår nå å lovfeste overordnede regler om konsultasjoner i et eget kapittel i sameloven. Det er i all hovedsak snakk om å videreføre reglene i dagens "Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget".

Konsultasjoner skal sikre at samiske interesser kommer tidlig inn i prosessene, og at de har mulighet til å påvirke beslutningene. Begge parter skal gå inn i prosessene med mål om å komme til enighet, men det er fortsatt myndighetene som skal ta den endelige avgjørelsen.

Enklere prosesser

Vi har gode erfaringer med konsultasjonsordningen. Den har lagt et godt grunnlag for samarbeid. Vi oppnår ikke alltid enighet, men ser at konsultasjonsprosedyrene bidrar til mer kunnskap og økt forståelse for situasjonen og behovene i det samiske samfunnet. En god prosess gir bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, og kan bidra til at de aktuelle tiltakene treffer bedre og er enklere å gjennomføre.

– Lovfestingen gir oss en anledning til å rydde opp i uklarheter i dagens ordning, og sørge for at reglene blir klarere, sier Mæland.

Lovforslaget presiserer at Sametinget ikke har konsultasjonsrett etter reglene i sameloven i saker hvor Sametinget har innsigelsesadgang etter plan- og bygningsloven, inkludert saker etter energi- og vassdragslovgivningen. Her vil innsigelsesordningen som helhet ivareta de samme hensyn som konsultasjonsordningen, og vi unngår lag-på-lag-prosesser.

Reglene om konsultasjoner i sameloven gjelder heller ikke i saker om statsbudsjettet.

Kommuner og fylkeskommuner

Loven forankrer konsultasjonsplikten for alle forvaltningsnivåer, også kommuner og fylkeskommuner. Bakgrunnen for forslaget er at staten har en plikt til å sørge for hensiktsmessige prosedyrer for konsultasjoner, uansett hvilket forvaltningsnivå som fatter beslutningene.

Mange kommuner har allerede gode ordninger for å involvere ulike deler av befolkningen i viktige beslutninger. Lovfestingen av konsultasjonsplikten endrer heller ikke på det kommunale selvstyret. Det er fremdeles myndighetene som tar den endelige beslutningen.

Regjeringen legger opp til å lage en veileder om konsultasjoner for kommuner og fylkeskommuner, hvor vi bygger på de gjeldende ordningene for medvirkning og skisserer fleksible løsninger. Arbeidet med veilederen vil skje i samråd med kommunal sektor (KS), og i konsultasjon med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00