Historisk arkiv

Røros inn i forvaltningsområdet for samisk språk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Jeg er opptatt av å styrke og bevare sørsamisk språk og kultur. Jeg er derfor glad for at Røros nå blir en del av forvaltningsområdet for samisk språk, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen har i dag besluttet å innlemme Røros kommune i Trøndelag i forvaltningsområdet for samisk språk fra 1. juli i år.

Dette er i tråd med regjeringens ønske om å utvikle og styrke sørsamisk språk.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett 2018 er det foreslått å øke bevilgningen til Sametinget med 2 millioner kroner for å dekke merutgiftene. Fra 2019 vil det bli gitt 4 millioner kroner årlig.

Truet språk

Røros er blant kjerneområdene for sørsamisk språk. Sørsamisk er klassifisert som alvorlig truet på UNESCOs røde liste over truede språk og stod en periode i fare for å forsvinne.

De siste årene har det imidlertid vært en positiv utvikling.

Særlig blant unge har det vært en økt interesse for å lære og bruke sørsamisk.

Erfaringer fra andre kommuner som er blitt en del av forvaltningsområdet, viser at språket har fått en høyere status i disse områdene.

Et enstemmig kommunestyre på Røros gikk inn for søknaden om at kommunen blir del av forvaltningsområdet for sørsamisk. Trøndelag fylkeskommune har støttet søknaden.

– Det er viktig at arbeidet for utvikling av samisk språk og kultur foregår lokalt og der samene bor. Regjeringen er derfor positiv til at kommuner søker om innlemmelse i forvaltningsområdet, sier Monica Mæland.

Tolv kommuner

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilt.

I disse kommunene har alle rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i området.

Innbyggerne har også større rettigheter til opplæring i samisk.

Med innlemmelsen av Røros består forvaltningsområdet nå av totalt tolv kommuner i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag.

Røros blir den fjerde sørsamiske kommunen i forvaltningsområdet.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00