Historisk arkiv

Sametingsrådet og regjeringen enige om lovregler for konsultasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Klare regler for konsultasjoner vil kunne føre til mer effektive prosesser og større forutsigbarhet for partene. Jeg er glad for at vi nå er enige om å lovfeste konsultasjonsordningen i et eget kapittel i sameloven, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Sametinget, Norske Reindriftsamers Landsforbund og regjeringen har kommet til enighet om et lovforslag om konsultasjonsregler.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt regjeringens forslag til lovregler til Sametinget for behandling i Sametingets plenum i juni.

Hvis Sametingets plenum slutter seg til forslaget, legger regjeringen opp til å fremme en proposisjon for Stortinget i slutten av juni.

– Vi har gode erfaringer med dagens konsultasjonsordning. Konsultasjonsordningen er et av de viktigste verktøyene i samepolitikken.

Samtidig er det noen ganger uklart hva vi skal konsultere om, og hvordan konsultasjonene skal gjennomføres. Det vil regjeringen gjøre noe med, sier Mæland.

Formålet med konsultasjonsordningen

Konsultasjonsordningen skal sikre at Sametinget og samene får ta del i beslutningsprosesser i saker som kan få betydning for dem.

Konsultasjoner skal gjennomføres med målsetting om å oppnå enighet om foreslåtte tiltak.

Regjeringen foreslår nå å gi overordnede regler om konsultasjoner i et eget kapittel i sameloven.

Det er i all hovedsak snakk om å videreføre reglene i dagens 'Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget'.

Enklere prosesser

Lovforslaget presiserer at Sametinget ikke har konsultasjonsrett etter reglene i sameloven i saker hvor Sametinget har innsigelsesadgang etter plan- og bygningsloven, inkludert i saker etter energi- og vassdragslovgivningen.

Her vil innsigelsesordningen som helhet ivareta de samme hensynene som konsultasjonsordningen, og vi unngår lag-på-lag prosesser. Konsultasjonsreglene er også avgrenset mot saker om statsbudsjettet.

Kommuner og fylkeskommuner

Konsultasjonsplikten for kommuner og fylkeskommuner vil bli forankret i loven.

Bakgrunnen for forslaget er at staten har en plikt til å sørge for hensiktsmessige prosedyrer for konsultasjoner, uansett hvilket forvaltningsnivå som fatter beslutningene.

Konsultasjonsplikten for kommuner og fylkeskommuner vil i all hovedsak kunne gjennomføres ved justeringer i allerede etablerte ordninger for medvirkning og saksbehandling.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00