Historisk arkiv

Styrker fylkeskommunene ved å flytte oppgaver

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen legger i dag fram stortingsmeldingen om oppgaver til de nye regionene. – Fylkeskommunene blir større og skal få bedre muligheter til å utvikle fylkene i tråd med regionale behov og muligheter. Derfor får de nå større ansvar, blant annet for samferdsel, kompetanse og næringsutvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Stortingsmeldingen er en oppfølging av Hagen-utvalget, som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene.

­Målet er at flest mulig oppgaver skal løses nærmest mulig innbyggerne. 
– Vi overfører oppgaver fordi vi mener fylkeskommunene kan løse de bedre. Derfor foreslår vi nå å overføre oppgaver og virkemidler på områder der fylkeskommunene allerede har ansvar og kompetanse. Dette styrker fylkeskommunene som samfunnsutviklere, slik at de kan utvikle fylkene i ønsket retning, sier Mæland.

Kompetanse, integrering og samferdsel

Fylkeskommunene får mer ansvar for kompetanse og integrering, næringsutvikling og samferdsel. Blant annet skal fylkeskommunene overta den delen av Sams vegadministrasjon som gjelder fylkesveiene.

– Fylkeskommunen skal nå selv få ansvar for å utrede,  planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesveiene, sier Mæland.

Fylkeskommunen får også et mer helhetlig ansvar for å sikre at innbyggerne har den kompetansen samfunnet og det lokale næringslivet trenger.

– En viktig samfunnsoppgave fremover, vil være å bidra til at flere innvandrere deltar i arbeidslivet. Dette kan bidra til økt sysselsetting og lavere arbeidsledighet, sier statsråden.

Viktig næringspolitisk aktør

Regjeringen vil styrke fylkeskommunen som næringspolitisk aktør. Med sin nærhet til næringslivet, kompetansemiljøer, utdanningsinstitusjoner og regionale partnerskap, vet fylkeskommunen best hva som trengs for å styrke bedriftenes utviklingsmuligheter og hva som fremmer utvikling i regionen.

Blant annet vil oppdragsgiveransvaret for næringshageprogrammet, inkubatorprogrammet, mentorprogrammet, bedriftsnettverk og deler av etablerertilskuddet overføres fra staten til fylkeskommunene.

– I tillegg skal vi gjennomgå hele det næringsrettede virkemiddelapparatet for å se om flere oppgaver bør flyttes til fylkeskommunene, sier Mæland.

Styrker Nord-Norge

Regjeringen vil styrke de nordligste fylkene og foreslår at Troms og Finnmark fylkeskommune får ansvar for om lag halvparten av midlene i tilskuddsordningen Arktis 2020, i nært samarbeid med Nordland. Det skal også opprettes et sekretariat for regionalt nordområdeforum i Vadsø.

– Mange  oppgaver foreslås nå flyttet fra staten til de nye fylkeskommunene. Slik får fylkeskommunene et mer helhetlig ansvar for viktige samfunnsoppgaver, som samferdsel, kompetanse og næringsutvikling. Regional tilpasning vil gi effektiv styring og bedre løsninger for innbyggere og næringsliv.

Noen oppgaveområder skal utredes videre. Det gjelder blant annet innenfor kulturfeltet, hvor det skal legges fram en kulturmelding som vil varsle et større fylkeskommunalt ansvar for kulturoppgaver enn i dag.
 

For utfyllende omtale se stortingsmelding nr. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner.

Næringsutvikling og næringsrettet forskning

 • Oppdragsgiveransvaret for næringspolitiske virkemidler som i dag forvaltes av Innovasjon Norge (deler av etablerertilskudd knyttet til gruppe 1, mentorprogram og bedriftsnettverk) og Siva (næringshageprogrammet og inkubatorprogrammet). Det skal også utredes om reiselivssatsingen som i dag forvaltes av Innovasjon Norge skal overføres til fylkeskommunene.
 • Den helhetlige gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet kan bidra til at ytterligere oppgaver som kan styrke fylkeskommunens rolle som næringspolitisk aktør flyttes til fylkeskommunene. Det skal særlig ses på utflytting av oppdragsgiveransvaret for virkemidler knyttet til småbedrifter og lokale/regionale formål.
 • Utrede om det er behov for endringer i organisasjons- og tilknytningsformen for de nasjonale virkemiddelaktørene, herunder SIVA og Innovasjon Norge.
 • Det er en målsetting å styrke de regionale forskningsfondene, RFF. Størrelsen av andelen RFF skal styrkes med, avklares etter en gjennomgang av de ulike nasjonale næringsrettede virkemidlene.
 • Styrke fylkeskommunenes rolle i å mobilisere og kvalifisere næringslivet til å investere mer i FoU, blant annet ved å vurdere FORREGION, RFF, ordningene med Nærings-ph.d, MABIT-ordningen og mobilisering til Skattefunnordningen.

Landbruk

 • Forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket som i dag gjøres av fylkesmannen
 • Forvaltning av tilskudd til kystskogbruk som i dag gjøres av Landbruksdirektoratet
 • Ansvar for å utarbeide regionalt næringsprogram som i dag gjøres av fylkesmannen

Samferdsel

 • Ansvaret for de statlige fiskerihavnene som i dag ligger hos Kystverket
 • Kjøp av innenlandske flyruter som i dag gjøres av Samferdselsdepartementet
 • Tilskudd til ikke-statlige lufthavner som i dag forvaltes av Samferdselsdepartementet
 • Det tas sikte på å overføre støtteordningen for bredbåndsutbygging som i dag forvaltes av Nkom. Nkoms faglige rolle knyttet til tilskuddsordningen vurderes.
 • Den statlige tilskuddsordningen for utvidet TT-tilbud innlemmes, ansvaret overføres etter at ordningen har blitt finansiert som en nasjonal ordning.
 • Tilskudd til skredsikring av fylkesveger innlemmes i 2020.
 • Tilskuddet til gang- og sykkelveger langs fylkeskommunalt og kommunalt vegnett innlemmes i 2020.
 • Tilskudd til fiskerihavneanlegg innlemmes i 2020.
 • Fylkesdelen av sams vegadministrasjon.
 • Koordinering av kollektivtrafikken mellom fylke og stat utvides for å bidra til at begge parter når målsettingene innenfor kollektivområdet. Dagens samarbeidsavtaler mellom Jernbanedirektoratet og fylkeskommunen utvides til også å omfatte ruteendringsprosesser, herunder når og hvordan prosessen skal være, fylkeskommunen tar ansvar for dialogen med kommunene, produksjon av transporttjenester, utforming av krav til hele eller deler av tilbudet, byvekstavtale, avtale for øvrige deler av fylkene, samspillet mellom buss- og togtilbud og forpliktende samarbeide om ruteinformasjon.

Kompetanse og integrering

 • Utvidet ansvar for regional kompetansepolitikk.
 • Tydeliggjøre fylkeskommunens rolle i kompetansereformen.
 • Tilskudd til karriereveiledning som i dag forvaltes av Kompetanse Norge.
 • Utrede en endring av tilskudd til studieforbund, der deler av tilskuddene kan utbetales av fylkeskommunene.
 • Utrede om fylkeskommunene bør få en større rolle i samordningen av kompetansepolitikken for å bidra til økt sysselsetting og lavere ledighet.
 • Arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring (BIO) som i dag forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten.
 • Utrede om ansvaret for opplæringstiltakene som forvaltes av Arbeids- og velferdseteten arbeidsmarkedsopplæring bør ses i sammenheng med fylkeskommunens ansvar for opplæring og grunnleggende kompetanseutvikling.
 • Tilskudd til etablereropplæring som i dag forvaltes av IMDi.
 • Tilskudd til mentor- og traineeordninger som i dag forvaltes av IMDi.
 • Tilskudd til jobbsjansen del B.
 • I arbeidet med integreringsstrategien vurderes det om ytterligere oppgaver kan overføres til fylkeskommunene.
 • Minoritetsrådgiverordningen vurderes overført etter at ordningen er videreutviklet og styrket
 • Fylkeskommunene skal utarbeide planer som også omfatter tiltak for å kvalifisere flyktninger og innvandrere til å møte regionale arbeidsmarkedsbehov
 • Utvidet ansvar for forsterket grunnopplæring til ungdom som mangler dette, slik at flere får reell mulighet for å gjennomføre videregående opplæring
 • Det skal utredes hvordan ressurser og kompetanse overføres fra staten til fylkene, slik at fylkene kan få ansvaret for bosetting internt i regionene og annen regional samordning av integreringspolitikken, innenfor rammen av nasjonal politikk. De nasjonale oppgavene som er lagt til regionskontorer skal bli værende i IMDi. IMDi beholder et nasjonalt ansvar for bosetting, sammen med ordningen med et bosettingsutvalg med representanter for kommune og stat. IMDi opprettholdes også som et nasjonalt fagorgan for integreringsområdet.

Kultur

 • Hagen-utvalgets forslag vurderes i den kommende kulturmeldingen. Et større fylkeskommunalt ansvar for kulturoppgaver varsles i denne meldingen.

Folkehelse

 • Tilskudd til friskliv, mestring og læring.
 • Tilskudd til tverrfaglig innsats på rusfeltet.
 • Midler i program for folkehelsearbeid som i dag forvaltes av Helsedirektoratet innlemmes i rammetilskuddet til fylkeskommunene etter programperioden.

Barnevern

 • Det utredes om en overføring av Bufetats oppgaver i barnevernet til fylkeskommunene vil gi et styrket tilbud til utsatte barn og familier. Målet er en styrking av innsatsen overfor barn som trenger disse tjenestene. Særlig skal det legges vekt på mulighetene for tidlig inngripen fra et bredt spekter av tjenester og på god tilgang i alle deler av landet til spesialiserte tilbud for dem med de mest komplekse behovene.

Styrking av Nord-Norge

 • Om lag halvparten av midlene i tilskuddsordningen Arktis 2030 som i dag forvaltes av Utenriksdepartementet, overføres til fylkeskommunene i Nord-Norge.
 • Forvaltning av tilskudd til kvensk språk og kultur overføres til Troms og Finnmark fylkeskommune.
 • Fylkeskommunenes involvering i planleggingen av gjennomføring av møter i Arktisk Råd sikres/styrkes og tydeliggjøres gjennom utarbeidelsen av målsetninger, regler og rutiner for samarbeidet mellom aktørene.
 • Det etableres et sekretariat for regionalt nordområdeforum i Vadsø.

Klima og miljø

 • Alle oppgaver hos fylkesmannen som innebærer politisk skjønn innenfor artsforvaltning, utenom truede arter og verneområdeforvaltning, er overført til fylkeskommunen.
 • Vannressursforvaltningen overføres ikke fra fylkeskommunen til staten.
 • Oppgaver knyttet til statlige sikrede friluftsområde som i dag utføres av fylkesmannen, samt deler av Miljødirektoratets forvaltningsansvar for de statlig sikrede friluftsområdene.
 • Oppgaver knyttet til Skjærgårdstjenesten som i dag utføres av fylkesmannen.
 • Oppgaver på kulturminneområdet som i dag utføres av Riksantikvaren. Deler av tilskuddsordninger til formål som inngår i ev. nye bevaringsprogrammer kan overføres etter inneværende programperiode som løper til 1.1.2020.
 • NVE skal konsultere fylkeskommunene og vektlegge fylkeskommunal planlegging i konsesjonsbehandlingen til utbygging av vannkraft på 1-10 MW og vindkraft over 1 MW/5 turbiner.

I tillegg er Kommunal- og moderniseringsdepartementet i gang med å styrke den regionale planleggingen. Fylkeskommunene skal involveres i utarbeidelsen av samfunnsmål for KVU-arbeidet i store statlige infrastrukturprosjekter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00Nett-tv Statsråd Mæland presenterer den nye oppgåvemeldinga

Se sendingen her

Se sendingen her