Historisk arkiv

Vil styrke samhandling med nye fylkeskommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Regjeringen følger opp arbeidet med regionreformen og vil styrke samhandlingen innad i staten og mellom fylkeskommunen og staten. Derfor har vi bedt Difi gå gjennom inndelingen av regional stat og gi oss noen råd, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

(Pressemeldingen er oppdatert 13.12.18)

I dag fikk statsråden rapporten fra Difi som tar for seg den regionale inndelingen av statlig virksomhet. Fra 1.1. 2019 har vi 10 fylkesmannsembeter i Norge, og fra 1.1.2020 har vi 11 fylkeskommuner. Det gir behov for å sikre godt samarbeid både innad i staten og mellom staten og fylkeskommunene.

– Jeg har sett fram til å motta rapporten om regional inndeling og få anbefalingene til Difi om hvordan vi framover kan sikre folk best mulige tjenester. I dag har regionale statsetater ulik inndeling. Det er først nå vi får et helhetlig bilde av hvordan dette oppleves av aktørene regionalt, og ikke minst hvordan de vurderer forutsetningene for samhandling i lys av ny fylkesstruktur, sier Mæland.

11 statsetater er valgt ut fordi de samhandler og arbeider på tvers innenfor viktige områder som samfunnssikkerhet og beredskap, regional planlegging og utvikling og virksomhet rettet mot kommunene. De 11 etatene som Difi har vurdert er: Politiet, NVE, Statens vegvesen, Sivilforsvaret, Innovasjon Norge, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Husbanken, Bufetat, IMDi og NAV.

Difi har intervjuet et større antall regionale aktører om hvordan de opplever samhandlingen og om hva eventuelle utfordringer skyldes. Blant de som er intervjuet, er representanter fra samordningsaktørene, fylkesmannen og fylkeskommunen.

– Jeg merker meg at Difi i sin faglige vurdering har en fleksibel tilnærming til at statlige, regionale aktører skal følge fylkesgrensene. Difi mener at hensynet til samordning må veies opp mot sektorhensyn i det enkelte tilfelle. Deres vurdering er at likelydende og tydelige styringssignaler er den viktigste faktoren for å skape god regional samhandling, sier Mæland.

– Jeg er glad for at både statsetatene og fylkeskommunene ser positive muligheter for styrket samhandling i arbeidet med regional utvikling etter den nye fylkesinndelingen fra 2020. Ikke overraskende er det behov for samordning av forebyggende samfunnssikkerhet og beredskap. Viken blir vurdert som mest utfordrende og Difi har derfor foreslått noen justeringer som departementet vil jobbe videre med, sier Mæland.

De som er intervjuet i rapporten, nevner regional inndeling som én av flere betingelser for å fremme samhandling og samordning mellom etatene. Felles lokalisering, velfungerende samhandlingsarenaer, nødvendig handlingsrom og tydelige styringssignaler er andre viktige betingelser for å fremme regional samhandling. Eksempler på viktige felles møteplasser er fylkesberedskapsrådet og faste samlinger for regional stat i regi av fylkesmannen og planforum i regi av fylkeskommunen.

– Difis anbefalinger berører flere departementer og deres underliggende etater. Det vil derfor være naturlig at disse får lest og drøftet rapporten før regjeringen jobber videre med rapporten. Regjeringen vil orientere Stortinget om status i arbeidet i kommuneproposisjonen for 2020, sier Mæland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00