Historisk arkiv

Enklere og tryggere regler for campingplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår nå å forenkle reglene for brannsikkerhet på campingplasser. Departementet foreslår at begrepet campingenhet utvides, slik at det blir felles regler for alle elementer som inngår i en campingenhet – enten det er campingvogner, husvogn/villavogner, "spikertelt", plattinger eller andre tilleggskonstruksjoner. Det foreslås et generelt avstandskrav på 4 meter mellom alle campingenheter.

– Vi lager nå et enklere regelverk både for campingturister og campingnæringen. Vi imøtekommer næringens ønsker og forenkler reglene som har vært noe utilgjengelige, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Dagens regler har blant annet ulike avstandskrav for "spikertelt" og campingvogner.  Det har vært knyttet usikkerhet til hvilke avstandskrav som gjelder når, og reglene har blitt tolket ulikt. Det har også skapt ulike konkurranseforhold mellom campingplasser, noe som har vært uheldig for næringen.

De nye reglene skal bidra til at det blir mer oversiktlige regler på campingplassene. Dette vil også, med utgangspunkt i dagens varierende praktisering, totalt sett bidra til å bedre brannsikkerheten på norske campingplasser. 

– Næringen har lenge ment at regelverket for campingplasser er for komplisert, med for mange vanskelige fortolkninger. Vi har lyttet, og sender nå et forslag på høring som skal gjøre regelverket enklere, samtidig som vi samlet sett bedrer brannsikkerheten, sier Mæland

Det er Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) som sender på høring forslag til endringer på oppdrag fra departementet. Høringsfristen er 3. mai 2019. Departementet tar sikte på at de nye reglene skal tre i kraft fra 1. juli 2019.

De viktigste forslagene i høringen er nye avstands-, høyde- og arealkrav for campingenheter

  • Begrepet campingenhet utvides, og omfatter nå alle typer campingenheter: campingvogner, husvogner/villavogner, "spikertelt", plattinger, levegger og alle "tilleggskonstruksjoner"
  • Det skal være et generelt krav om 4,0 meter avstand mellom campingenheter
  • Største tillatte areal for campingenheter er 75 kvadratmeter
  • Campingenheten skal ikke på noe punkt være høyere enn 3,50 meter

Høring: Forslag til endringer i byggteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser (dibk.no)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00