Historisk arkiv

Fylkesmannens vedtak vedrørende vindkraftpark på Frøya blir stående

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gått gjennom Fylkesmannens vedtak, og ikke funnet grunn til å omgjøre vedtaket om å la TrønderEnergi fortsette arbeidet med vindkraftanlegget på Frøya. Det innebærer at dispensasjonen kommunen ga i 2016 fortsatt gjelder. Det er dermed ingenting i veien for at TrønderEnergi kan starte opp igjen arbeidet.

Departementet har ikke tatt stilling til selve vindkraftanlegget, men bare vurdert Fylkesmannens behandling av saken.

– Jeg har hele tiden vært tydelig på at det ikke er opp til Kommunal- og moderniseringsdepartementet å vurdere om det skal bygges vindkraftverk på Frøya. Vi er bedt om å ta stilling til om fylkesmannen har gjort feil etter plan- og bygningsloven. Det har vi ikke funnet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Olje- og energidepartementet ga konsesjon til Frøya vindkraftverk i august 2013 etter klager på Norges vassdrags- og energidirektorats konsesjonsvedtak.  Konsesjon til vindkraftverk behandles etter energiloven.

Oppgaven til KMD har vært å gå grundig gjennom Fylkesmannens behandling av saken etter plan- og bygningslovens regelverk. Bakgrunnen er at kommunen og folkeaksjonen Nei til vindkraft på Frøya har bedt departementet om å omgjøre Fylkesmannens vedtak. Departementets rolle i denne saken er altså rent forvaltningsmessig.

– Dette har vært en omfattende sak. Saken er av stor betydning både for kommunen, innbyggerne og TrønderEnergi. Det har derfor vært viktig å gjøre en skikkelig og forsvarlig vurdering av saksbehandlingen. Departementet har kommet fram til at det ikke er grunnlag for å endre fylkesmannens vedtak, sier Mæland.

Saken har reist enkelte spørsmål som er av betydning også for andre vindkraftprosjekter. Vi håper departementets behandling av saken kan bidra til at det ikke oppstår tvil i tilsvarende saker.

Frøya kommune ga dispensasjon 7. april 2016. Dispensasjoner i plan- og bygningsloven gjelder i tre år. Et viktig hensyn bak treårsfristen er å sikre at prosjekter blir satt i gang innen rimelig tid, og ivareta kommunenes mulighet til å regulere arealbruken.

Med bakgrunn i blant annet dispensasjonen har TrønderEnergi foretatt store investeringer i prosjektet. De har forsøkt å sette i gang arbeider, men er blitt hindret. Et sentralt spørsmål er hvilken betydning dette har hatt for treårsfristen. 

15. april 2019 påla Frøya kommune TrønderEnergi Vind AS stans i arbeidet med vindkraftparken. Fylkesmannen i Trøndelag opphevet stansningspålegget etter klage fra TrønderEnergi.

I vedtak av 10. mai 2019 la Fylkesmannen i Trøndelag til grunn at dispensasjonen fra kommunens arealplan fortsatt gjaldt. Dette ble begrunnet med at TrønderEnergi hadde gjort det de kunne for å sette i gang arbeidet.

Frøya kommune ba departementet om å omgjøre Fylkesmannens vedtak. I forlengelse av dette ba kommunen også om at arbeidene med vindkraftparken ble stanset til departementet har ferdigbehandlet kravet om omgjøring.

Departementet har kommet til at vurderingen som er gjort av Fylkesmannen er riktig og forsvarlig. Det er dermed ikke grunnlag for å gjøre om vedtaket til Fylkesmannen. Beslutningen som departementet fattet 27. mai 2019 om midlertidig stans av arbeidet med vindkraftparken, gjelder ikke lenger.

Departementets avgjørelse (PDF)

Pressebrief

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland er tilgjengelig for kommentarer i resepsjonen i R5, Akersgata 59 i dag kl 15.00 – 15.30.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00