Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

Regjeringen Solberg

Høyt digitaliseringstempo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil skape et bærekraftig velferdssamfunn, også for fremtidens generasjoner. − For å få til det må vi omstille oss, skape nye jobber og tilby bedre og mer effektive offentlige tjenester, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

− Digitalisering er et viktig virkemiddel for å modernisere og effektivisere offentlig sektor, legge til rette for nye jobber, og gjøre hverdagen enklere for folk flest. Derfor foreslår vi å bevilge over 700 millioner kroner til nye digitaliseringstiltak i statsbudsjettet for 2020, sier Astrup.

De nye digitaliseringstiltakene kommer på toppen av en allerede stor satsing på digitalisering. En stor del av digitaliseringen i offentlig sektor skjer også innenfor virksomhetenes gjeldende rammer.

– For å digitalisere offentlig sektor holder det ikke å investere mye, vi må også investere smart. Nå vrir vi deler av Medfinansieringsordningen for å skape mer sammenhengende tjenester på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. Ordningen er viktig for å realisere regjeringens strategi for digitalisering offentlig sektor, sier Astrup.

Regjeringen foreslår å øke tilsagnsrammen i Medfinansieringsordningen med 60 millioner kroner i 2020, til nesten 190 millioner kroner.

– Med dette vil vi være oppe i en samlet tildeling på 650 millioner kroner til digitaliseringstiltak gjennom Medfinansieringsordningen siden starten i 2016, sier Astrup.

Regjeringen vil også legge til rette for at bedrifter og privatpersoner over hele landet skal kunne bruke og utvikle nye digitale tjenester. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 256 millioner kroner til bredbåndsutbygging i 2020. Det er over 50 millioner kroner mer enn statsbudsjettet for 2019.

– Tilgang til internett er viktig både for å skape nye arbeidsplasser og for å tilby bedre offentlige tjenester. Ferske tall viser at regjeringens bredbåndspolitikk virker. Hele 86 prosent av norske husstander har nå tilgang til høyhastighetsbredbånd. Det er gledelig, men vi vil videre – og derfor foreslår regjeringen å bevilge et rekordstort bredbåndstilskudd i 2020, sier Astrup.

Her er noen av forslagene til nye tiltak i statsbudsjettet for 2020:

 • Medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter får en tilsagnsramme på nesten 190 millioner kroner. Dette er en økning på 60 millioner kroner, og kan realisere lønnsomme digitaliseringstiltak for over 380 millioner kroner.
 • Ti millioner kroner til Digitaliseringsdirektoratets arbeid med deling av data. Dette er en forutsetning for utvikling av mer sammenhengende offentlige tjenester samtidig som vi sikrer forsvarlig håndtering av blant annet persondata.
 • 35 millioner kroner til utvikling av fellesløsninger for langtidsbevaring av digitale arkiver og tilgjengeliggjøring i Digitalarkivet. Tiltaket vil blant annet redusere tapet av digital dokumentasjon, øke tilgangen til arkivene for alle innbyggere uavhengig av bosted, og gjøre det mulig å bruke ny teknologi i analyser av store datamengder. Innbyggerne får større innsikt i forvaltningens arbeid og vi styrker demokratiet.
 • 30 millioner kroner til elektronisk saksbehandling i straffesakskjeden (ESAS). Forslaget innebærer blant annet tiltak for elektronisk informasjonsflyt mellom aktører i straffesakskjeden og automatisering av arbeidsprosesser. Dette vil gjøre justisforvaltningen mer moderne og effektiv, og gi raskere saksbehandling i domstolene og slik styrke rettssikkerheten for innbyggerne.
 • 40 millioner kroner til objektsikring og lukking av sikkerhetsavvik i nødnett. Slik sikrer vi at nødnettet alltid fungerer som det skal når ulykken først er ute og at folk kan få nødvendig hjelp.
 • 11 millioner kroner til etablering av en markedsplass for skytjenester. Bruk av skytjenester vil gi mer kostnadseffektive, bedre og tryggere bruk av digitale løsninger i offentlig sektor.
 • 84 millioner kroner til standardisert språk i elektroniske informasjonssystemer i helsetjenesten - til sammen 101 millioner kroner i 2020 inkludert bidrag fra aktørene. Tiltaket vil gi bedre informasjonsflyt mellom sykehus og andre deler av helsetjenesten. Det vil også gi bedre pasientsikkerhet.
 • 8,6 millioner kroner til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets arbeid med å legge til rette for innføring av 5G. Dette vil på sikt sikre enda bedre tilgang på høykapasitets bredbånd for innbyggere i hele landet.
 • Ytterligere 131 millioner kroner til arbeidet med en nasjonal helseanalyseplattform – det vil si til sammen 243 millioner kroner i 2020 inkludert midler fra Norges forskningsråd. Helseanalyseplattformen skal bidra til bedre helseforskning, mer innovasjon og næringsutvikling, og mer kunnskapsbaserte helsetjenester. For innbyggere kan dette på sikt bety bedre tilpassede helsetjenester, nye legemidler og nye behandlingsmetoder.

I tillegg til foreslåtte nye tiltak, videreføres og styrkes en rekke andre digitaliseringstiltak i 2020-budsjettet. Her er noen eksempler:

 • DigiBarnevern, der regjeringen foreslår å bevilge nesten 30 millioner kroner i 2020. Digitalisert saksgang i barnevernet vil bidra til bedre hjelp til barn og unge som trenger det.
 • Helseplattformen i Midt-Norge skal innføre ny, felles pasientjournal som følger pasienten i alle møter med helsetjenesten ved sykehus og i kommunene i hele Midt-Norge. Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med 523,2 millioner kroner i 2020. Av dette er 123,2 millioner kroner til kommunedelen, mens 400 millioner kroner er en lånebevilgning til Helse Midt-Norge RHF.
 • Moderniseringen av Folkeregisteret styrkes med 20 millioner kroner. Det vil gi raskere tildeling av fødselsnummer og identifisering av nyfødte, samt raskere innmelding og formidling av dødsfall.
 • Det foreslås til sammen 100 millioner kroner for å dekke veksten i kostnader til forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, e-resept, helsenorge.no, grunndata og helseID. I tillegg foreslås 38 millioner kroner for å øke kommunenes bidrag til forvaltning og drift av helsenettet. Målet er å bidra til økt bruk og til bedre og mer driftssikre nasjonale e-helseløsninger.
 • For å styrke beredskapen og lokal krisehåndteringsevne, foreslås det en økning på 15 millioner kroner til programmet forsterket ekom. Dette vil gjøre det mulig å inkludere minst ti nye kommuner i programmet i 2020. De siste seks årene har mer enn 40 særlig utsatte kommuner fått styrket sine mobilnett.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00