Historisk arkiv

Langt flere kvenske språk- og kulturtiltak får støtte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Regjeringen er opptatt av at kvensk språk og kultur skal være levende og synlig i samfunnet. I takt med de høye ambisjonene for å styrke kvensk språk, øker regjeringen støtten med 3 millioner kroner for 2019. Vi kan derfor gi støtte til langt flere små og store prosjekter som bidrar til å nå dette målet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

I tillegg blir det gitt 4,3 millioner kroner til drift av kvenske språksentre og til utgivelse av en kvensk avis.

- Kvensk språk er i en kritisk situasjon, og i arbeidet for å styrke og utvikle språket er vi avhengige av de lokale initiativene. Det er derfor fint å se at det er så stort engasjement i de kvenske miljøene for å ta vare på og videreutvikle språket og kulturen, sier Mæland.

Kvensk institutt mottar til sammen 1,4 millioner kroner til å videreføre sitt språkteknologiprosjekt og til å utvikle brettspillet New Amigos til kvensk. Spillet finnes på en rekke språk, også i samiske varianter.

- Det er behov for verktøy som gjør det enklere å skrive på kvensk. Brettspill kan inspirere og gjøre det morsomt å lære seg kvensk, for både barn og voksne. Kvensk institutt er en viktig ressurs i arbeidet for både bevaring og utvikling av kvensk språk, sier Mæland.

Det blir ellers gitt tilskudd til utvikling av lærebøker, forprosjekt til kvenske radiosendinger, ulike barne- og ungdomsprosjekter og andre språk- og kulturprosjekter.

Et av tiltakene i Målrettet plan for kvensk språk er å etablere flere kvenske språksentre, og i 2018 ble det gitt oppstartstøtte til tre nye kvenske språksentre – to i Finnmark og ett i Troms. I alt fem språksentre får driftsstøtte over tilskuddsposten til kvensk språk og kultur; Halti kvenkultursenter, Storfjord språksenter og de nye språksentrene i Kvænangen, Porsanger og Vadsø.

Tilskuddene blir gitt over tilskuddsposten til kvensk språk og kultur. Økningen på tilskuddsposten er i tråd med regjeringens målrettede plan for kvensk språk.

Kvenske språk- og kulturtiltak som får støtte

Søker

Prosjekt

Tilskudd

Nordavis/Ruijan Kaiku

Forprosjekt, kvenske radiosendinger

90 000

Kvensk institutt

Kvensk språkteknologi

700 000

Kvensk institutt

Brettspillet New Amigos på kvensk

700 000

Siivet AS

E-bok: Karine ja kandonu loru

250 000

Sana-arkku

Lærebok i kvensk

300 000

Norske Kvener Lakselv

Prosjekt om kvenske husflidstradisjoner og møteplass

50 000

Kvenlandsforbundet

Opplæringstilbud for kvensk ungdom

50 000

Kvenlandsforbundet

Nettverk for kvenskfinsk folkemusikk

50 000

Kristin Mellem

Forprosjekt: Musikkforestilling

150 000

Nordreisa kvenskfinsk forening

Revitalisering av reisakvensk- og finsk.

60 000

Lise Brekmoe

Kvensk dukketeater

60 000

Skallelv bygdelag

Minifestival

70 000

ITU Kvensk teatertrupp

Kyläpeli 2019

200 000

Fenris film

Filmprosjekt: Isä og Aftenstjernen

300 000

Varanger museum

Kvenuka – formidling av kvensk kultur

100 000

Porsanger kirkekontor

Kvenske lettleste bøker

80 000

Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Gamle salmer mot nye tider

200 000

Norske kveners forbund

Ungdomsprosjekt – forhåndsgodkjent

200 000

Norske Kveners Forbund

Kvendraktkurs – forhåndsgodkjent

70 000

RiddoDuottarMuseat

Utstilling om kvener i Porsanger

90 000

Kummeneje Mellem

Fotoprosjekt: Kven er kven?

40 000

Orkana forlag

Utgi Samuel Paulaharjus storverk om kvensk kultur og historie i Norge

200 000

4H Finnmark

Ta vare på arven gjennom 4H

30 000

Astrid Serine Hoel

Forestilling: Merenneidon helmet/Havfruas perler

200 000

Finnmark fylkeskommune

Kvensk/norskfinsk tradisjonskunnskap i møte med ei ny tid

400 000

Halti kvenkultursenter

Drift

775 000

Storfjord språksenter

Drift

775 000

Kvænangen språksenter

Drift

775 000

Porsanger språksenter

Drift

775 0001

Vadsø språksenter

Drift

415 0002

Ruijan Kaiku

Drift

805 000

1 Porsanger språksenter leverer sin søknad per 1. mai. Midlene er foreløpig holdt av.
2 Ubrukte midler av driftstilskuddet for 2018 er trukket fra.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Vielä usseemat kväänin kieli- ja kulttuuritoimet saahaan kuurttoo

- Hallituksele se oon tärkkee ette kväänin kieli ja kulttuuri oon elläävä ja näkkyyvä samfynnissa. Meilä oon korkkeet ambisjuunit ette lujittaat kväänin kieltä, ja sen tähen annama 3 miljuunaa kruunuu lissää vuoele 2019. Tästä syystä saatama anttaat kuurttoo vielä usseemille pienile ja isoile prosjektiile jokka yhessä autethaan meitä sauttamhaan tämän moolin, sannoo komunaali- ja uuistusministeri Monica Mæland.

Lisäksi annethaan 4,3 kruunuu ette piethään kväänin kielisentterit toimessa ja annethaan ulos kvääninkielisen aviisin.

- Kväänin kieli oon kriittisessä tilassa, ja met tarvittemma paikalissii initiatiivii ko työtelemmä kielen lujittamista ja eistämistä varten. Sen tähen se oon hyvä nähhä ette kväänimiljöissä oon niin suuri halu ette ottaat vaarin ja eistäät kielen ja kulttuurin, sannoo Mæland.

Kainun institutti saapi yhtheensä 1,4 miljuunaa kruunuu ette viehä etheenkäsin kieliteknologiiprosjektin ja laittaat prättäpelin New Amigos kvääniksi. Tämän pelin oon käänetty monile kielile, kans saamen kielile.

- Tarvittemma työkallui jokka tehhään helpomaksi kirjoittaat kväänin kielelä. Prättäpelit saatethaan inspireerata ihmissii oppimhaan kväänin kieltä, ja kans tehhä kielen oppimisesta soman sekä lapsile ja raavhaile. Kainun institutti oon tähelinen resursi tässä kväänin kielen säilyttämis- ja eistämistyössä, sannoo Mæland.

Muutoin annethaan kuurttoo oppikirjoin tekhoon, kvääninkielisten raadiolähätysten esiprosjektille, erilaisile prosjektiile lapsii ja nuorii varten ja muile kieli- ja kulttuuriprosjektiile.

Yksi Suuntaplaanan kväänin kieltä varten toimista oon ette perustaat kväänin kielisentteriitä, ja vuona 2018 annethiin aloituskuurttoo kolmele uuele kväänin kielisentterille – kaks Finmarkussa ja yks Tromssassa. Yhtheensä viis kielisentterii saahaan toimikuurttoo kväänin kielen ja kulttuurin kuurtopostin kautta; Haltiin kväänisentteri, Omasvuonon kielikeskus ja Naavuonon, Porsangin ja Vesisaaren uuet kielisentterit.

Summat annethaan kväänin kielen ja kulttuurin kuurtopostin kautta. Kuurtopostin lissääminen oon hallituksen suuntaplaanan jälkhiin.