Historisk arkiv

Ni byområder får 22 millioner kroner til byutvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Det er viktig å skape byområder der det er godt å bo og arbeide. Vi styrker derfor kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med å utvikle bærekraftige og attraktive områder, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen bevilger 22 millioner kroner til byutvikling i Oslo og Akershus, Bergensområdet, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Nedre Glomma, Buskerudbyen, Grenland, Kristiandsandsregionen og Tromsø.

– Jeg er glad for at byområdene samarbeider om oppfølging av regional plan og gode helhetsløsninger på tvers av kommune- og fylkesgrensene, og det utvises stor kreativitet og vilje til å finne nye løsninger, sier Mæland.

Oslo og Akershus får 4,06 millioner kroner til fire prosjekter.

 • Skedsmo kommune skal følge opp og detaljere byutviklingsplan for Lillestrøm for å legge til rette for et bysentrum der kollektivtrafikk, gange og sykkel gis prioritet.
 • Oslo kommune og Akershus fylkeskommune skal samarbeide om oppfølging av regional plan med vekt på fortetting, bymessig kvalitet og fremkommelighet.
 • Oslo kommune og Akershus fylkeskommune vil analysere dagens parkeringsnormer og praksis for å konkretisere hvilke steg kommunene kan ta for å tilrettelegge for og organisere parkering på områdenivå.
 • Oslo kommune får midler til FutureBuilt, som skal utvikle tre forbildeprosjekter på klimavennlige byområder og nabolag (Fornebu i Bærum, Høn-Landås i Asker, Økern i Oslo) samt utarbeide generelle kriterier for klimavennlig områdeutvikling.

Bergensområdet får 3,85 millioner kroner til fem prosjekter.

 • Hordaland fylkeskommune gis støtte til
  • å videreutvikle målindikatorsett for areal- og transportutviklingen i hele Bergensområdet, spesielt for arealutvikling
  • å vurdere hvordan en med differensiert standard for gang- og sykkelveier kan realisere mindre kostnadskrevende løsninger i regionsenterområdene, uten at dette går utover trafikksikkerheten
  • "Nyttevurdering av framkomsttiltak for kollektivtransport" hvor metoder for utregning av reisekostnader for å styrke kollektivtilbudet, vurderes.
 • Bergen kommune får støtte til
  • prosjekt "Bilfrie og fotgjengerprioriterte områder" knyttet til realisering av prosjektet Bilfri Bydel Møhlenpris og igangsetting av tilsvarende prosjekter for Nedre Nygård/Nygårdshøyden og Vågsbunnen.
  • "Trafikkplan sentrum" - en helhetlig plan som skal bidra til å nå målsettingene om reduksjon av biltrafikken og bedre tilrettelegging for miljøvennlige transportformer i det sentrale byområdet.

Trondheimsregionen får 6,55 millioner kroner til seks hovedprosjekter.

 • Trondheimsregionen – som er et interkommunalt samarbeid - vil i prosjektet "Klimavennlig arealutvikling i Trondheimsregionen og oppfølging av byvekstavtale" bidra til kunnskapsinnhenting, kompetanseheving og formidling til nytte for alle parter i samarbeidet
 • Trøndelag fylkeskommune får støtte til "Regional plan for arealbruk i Trøndelag". Planen skal bidra til areal- og transportutviklingen i hele fylket ses i sammenheng med og støtter opp under målsettingene for Trondheimsregionen.
 • Melhus kommune vil som oppfølging av byvekstavtale og mål om klimavennlig arealutvikling prioritere detaljregulering og utvikling av kollektivknutepunktet stasjonsområdet i Melhus som et av de viktigste tiltakene i kommunen.
 • Stjørdal kommune har to prosjekter: "Kartlegging av parkering i Stjørdal" og "Knutepunktsutvikling" som begge er viktige for klimavennlig arealutvikling og for oppfølging av byvekstavtalen
 • Malvik kommune får støtte til planlegging og utvikling av Hommelvik og Vikhammer som sentrale knutepunkter i kommunen. Dette er oppfølging av byvekstavtalen og arealstrategien. Også en boligstrategi skal utvikles. 
 • Trondheim kommune vil gjennom "Trondheim Bylab" gjennomføre flere prosjekter, bl.a. samordnet parkeringspolitikk, byutvikling Nyhavna og Sluppen og fortetting i småhusområder langs busstraséene, for å følge opp byvekstavtalen og utforske nye måter for å oppnå en bærekraftig og attraktiv by.

Nord-Jæren får 2,65 millioner kroner til fem prosjekter. 

 • Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg til
  "Veileder for oppfølging av regional plan for Jæren" som grunnlag for kommuneplanleggingen.
 • Stavanger kommune til "Videreutvikling av mobilitetsplan som verktøy for samordnet bolig -, areal- og transportplanlegging". I prosjektet skal ordningen evalueres og forbedres og ende opp i en oppdatert veileder.
 • Randaberg kommune vil i prosjektet "Liv i sentrum" legge til rette for gode møteplasser og utforske mulighetene og potensialet for å sikre liv og handel i sentrum, bl.a. gjennom å utvikle reiselivsprodukter i Randaberg sentrum. 
 • Sandnes kommune har to prosjekter:
  • "Mulighetsstudie Gandsfjordruten" - utvikling av en sammenhengende forbindelse for gående og syklende langs fjorden fra sentrum og nordover 
  • "Storånaparken i Sandnes sentrum" - etablering av et parkdrag og forbindelse mellom Gandsfjorden og Sandvedparken som generator i en bærekraftig fremtidsrettet byutvikling med høy utnyttelse i området.

I Nedre Glomma får Sarpsborg kommune 1,0 millioner kroner for å videreføre arbeidet med å transformere stasjonsområdet i Sarpsborg og koble det tettere til bykjernen. Målet er en miljømessig og attraktiv byutvikling.

Buskerudbyen får 1,8 millioner kroner til konkret planarbeid i prioriterte utviklingsområder: Drammen (Gulskogen Nord og Utvikling av dagens sykehusområde), Lier (Lierstranda) og Øvre Eiker (Hokksund og Vestfossen).

Grenland (Telemark fylkeskommune og de fire Grenlandskommunene) får 0,8 millioner kroner til revisjon av den regionale areal- og transportplanen for Grenland (ATP) og kommuneplanene. I dette inngår forbedret kunnskapsgrunnlag for å måle effekten av transport og arealtiltak og oppfølging gjennom bedre dialog og forankringsprosesser.

Kristiandsandsregionen (Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune) får 0,5 millioner kroner til "Bærekraftig arealutvikling i Kristiansandsregionen og nye Kristiansand". Prosjektet skal bidra til å kartlegge potensial og effekten av fortetting og endret arealbruk.

Tromsø (Troms fylkeskommune og Tromsø kommune) får 0,8 millioner kroner til to prosjekter:

 • "Deltakelse i pilot for arealdataverktøyet for regionale transportmodeller" bl.a. for å kartlegge betydningen av parkeringspolitikk og få bedre kunnskap om reiser i områder med mange besøk.
 • "Analyser av data fra reisevaneundersøkelsen til bruk i kommunale planoppgaver" vil gi viktig kunnskap om effekten av arealpolitikk i byens delområder 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00