Historisk arkiv

Nye forventninger til planlegging i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– For å sikre innbyggerne god livskvalitet og gode tjenester, legge til rette for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser og for å sørge for at vi bruker arealene våre på best mulig måte, må vi planlegge godt. Vi legger nasjonale føringer, men regjeringen er grunnleggende opptatt av å fortsette styrkingen av det lokale selvstyret. Jeg vil oppfordre kommunene og fylkeskommunene til å bruke det økte handlingsrommet de har fått på en god måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

I dag ble Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023 vedtatt. Dette er en sammenstilling av nasjonal politikk som er nyttig for kommunene og fylkeskommunene i deres planlegging. Slike forventninger lages hvert fjerde år.

Regjeringen hegner om den private eiendomsretten og den skal vektlegges i planleggingen. Det lokale selvstyret er styrket og regjeringen vil fortsette det arbeidet. Utfordringer og muligheter varierer fra kommune til kommune, og fra region til region.

– Derfor legger regjeringen stor vekt på lokaldemokratiet i plan- og byggesaker, samtidig som nasjonale hensyn skal ivaretas. Kommuner og fylkeskommuner må derfor se de nasjonale forventningene i lokal sammenheng når de skal utarbeide og gjennomføre planene sine, sier Mæland.

–  Vi forventer at kommuner og fylkeskommuner benytter de virkemidlene som plan- og bygningsloven har for å effektivisere og forenkle planleggingen, sier Mæland.

Nytt i de nasjonale forventningene nå er at FNs 17 bærekraftsmål er tatt inn som et grunnlag for den kommunale og fylkeskommunale planleggingen. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan, blant annet for å sikre sosial rettferdighet og god helse, og for å stanse tap av naturmangfold og klimaendringer.

– For å redusere klimagassutslippene, er det viktig at kommunene tenker helhetlig når de for eksempel skal planlegge for ny boligbygging eller drive transportplanlegging,

Kommunene må også planlegge for bærekraftige velferdssamfunn i hele landet. FNs bærekraftsmål må ligge til grunn for kommunenes planlegging, sier Mæland.

Evalueringer har vist at det er gode erfaringene med de nasjonale forventningene. Dokumentet gjengir kortfattet regjeringens viktigste prioriteringer på planområdet, og det oppleves som nyttig av kommuner og fylkeskommuner. Alle departementene har bidratt inn i dokumentet. Plan- og bygningsloven sier at Nasjonale forventninger skal følges opp i planleggingen og legges til grunn for statens deltakelse.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00