Historisk arkiv

Nytt inntektssystem gir forutsigbarhet for fylkeskommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I 2020 trer den nye fylkesinndelingen i kraft. Dagens inntektssystem må derfor oppdateres for å tilpasses de nye fylkene. – For å sikre forutsigbare økonomiske rammer for fylkeskommunene mens regionreformen gjennomføres, foreslår vi tiltak som sikrer små endringer i inntektsfordelingen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen legger i dag fram forslag til endringer i inntektssystemet for fylkeskommunene. Inntektssystemet brukes til å fordele rammetilskudd og skatteinntekter, som utgjør hoveddelen av fylkeskommunenes inntekter, og må endres for å være tilpasset den nye fylkesstrukturen.

Dagens inntektssystem er ikke sammenslåingsnøytralt. Det betyr at med en videreføring av dagens system, ville fylkessammenslåingene i seg selv gitt uheldige endringer i inntektsfordelingen mellom fylkeskommunene. Systemet må derfor oppdateres slik at det tilpasses den nye fylkesinndelingen fra 2020. Samtidig er det flere år siden forrige gjennomgang. Inntektssystemet må oppdateres jevnlig for å fange opp endringer i befolkningssammensetning, bosettingsmønster og infrastruktur.

Forslaget til nytt inntektssystem omfatter en oppdatert kostnadsnøkkel, og endringer i kostnadsnøkkelen vil alltid gi endringer i inntektsfordelingen.

– Fylkeskommunene står overfor store endringer de neste årene. De skal bygge nye organisasjoner og får nye oppgaver, samtidig som de skal ivareta de viktige oppgavene de allerede har. Jeg er opptatt av å gi fylkeskommunene forutsigbarhet og stabilitet. Vi foreslår derfor at endringene i inntektssystemet dempes gjennom kompensasjons- og overgangsordninger, sier Mæland.

Regjeringen foreslår en egen kompensasjonsordning for å gi fylkeskommunene forutsigbarhet og stabilitet mens reformen gjennomføres. I tillegg foreslås det at virkningene fases gradvis inn gjennom en overgangsordning. Dette sikrer små endringer i inntektsfordelingen.

Forslaget til nytt inntektssystem er omtalt nærmere i kommuneproposisjonen for 2020, som legges fram i dag, 14. mai.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00