Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Områdegjennomgang av bygg- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

På oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Capgemini Invent utarbeidet en første delrapport om bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor. Områdegjennomgangen fortsetter med en del 2 våren 2019.

Statlig eiendomsforvaltning

Capgemini mener den statlige husleieordningen med Statsbygg som forvalter legger til rette for godt vedlikeholdte eiendommer. Capgemini anbefaler å avvikle modellen der ulike statlige virksomheter forvalter egen eiendomsmasse, og overføre ansvaret for eiendomsforvaltningen til Statsbygg.

– Regjeringen mener dette må vurderes nærmere, før en kan treffe en konklusjon. I første omgang vil regjeringen vurdere om statens eiendommer ved Campus Ås bør overføres til Statsbyggs forvaltning. Utover det vil regjeringen foreta en nøyere kartlegging av selvforvaltet eiendom i ulike sektorer, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Leie i markedet

Capgemini viser til at staten kan spare betydelige beløp gjennom blant annet økt arealeffektivitet, endret lokalisering og bedre vilkår i leieavtalene.

– Regjeringen vil følge opp dette ved å vurdere nærmere hvordan statens innleie av lokaler i markedet skal bli mer profesjonell, sier Monica Mæland.

Gjennomføring av statlige byggeprosjekter

Capgemini konkluderer med at statlige byggeprosjekter i all hovedsak gjennomføres innenfor fastsatte kostnadsrammer og med god kvalitet. Capgemini anbefaler imidlertid at departementenes rolle som oppdragsgiver for prosjektene gjøres tydeligere. De peker også på mulige gevinster som ligger i ulike gjennomføringsmodeller, samt grad av standardisering og systematisering i byggeprosjektene. I del to av områdegjennomgangen arbeides det videre med disse temaene.

Les rapporten:

Områdegjennomgang - Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor
 

Områdegjennomganger er et av regjeringens verktøy for å utrede og forberede endringer som kan gi bedre måloppnåelse på et budsjettområde og økt handlingsrom i budsjettene.

Utredningene gjennomgår ressursbruken innenfor et avgrenset område grundigere enn hva det normalt er anledning til innenfor den ordinære budsjettsyklusen. Dette er særlig nyttig når man ønsker å vurdere aktiviteter som faller inn under flere departementers eller virksomheters ansvarsområde i en større sammenheng. Gjennomgangene gir muligheter til å identifisere effektiviseringsgevinster, målrette regler og tiltak bedre eller identifisere utgifter som kan nedprioriteres.

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for arbeidet med områdegjennomganger.