Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Regjeringen følger opp Stortingets vedtak og sender forslag om å lovfeste samenes konsultasjonsrett på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Det er viktig at vi legger til rette for gode demokratiske prosesser mellom myndighetene og samene, og her er konsultasjonsordningen et viktig redskap. Den gir klare regler for konsultasjoner i saker som berører samiske interesser, og bidrar til mer effektive prosesser og større forutsigbarhet for partene, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen sender i dag på høring et forslag om å lovfeste overordnede regler om konsultasjoner i et eget kapittel i sameloven. Det er i all hovedsak snakk om å videreføre reglene i dagens "Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget".

Det har gått lang tid siden saken var på alminnelig høring, og stortingsflertallet har bedt om at saken blir sendt på høring på nytt.

– Stortingets flertall har gitt sin støtte til regjeringens forslag om å lovfeste konsultasjonsplikten i sameloven. Vi følger nå opp Stortingets anmodning om å sende saken på høring sammen med et utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner om konsultasjoner med samiske interesser, sier Mæland.

Konsultasjoner skal sikre at samiske interesser kommer tidlig inn i prosessene, og at de har mulighet til å påvirke beslutningene. Ordningen fungerer slik at begge parter skal gå inn i konsultasjonene med mål om å komme til enighet, men det er fortsatt myndighetene som skal ta den endelige avgjørelsen.

Enklere prosesser

Konsultasjonsordningen har lagt grunnlaget for samarbeid. Enighet oppnås ikke alltid, men konsultasjonsprosedyrene virker å bidra til mer kunnskap og økt forståelse for behovene i samisk samfunn. En god prosess gir bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, og kan bidra til at de aktuelle tiltakene treffer bedre og er enklere å gjennomføre.

– Lovfestingen gir oss muligheten til å rydde opp i uklarheter i dagens ordning, og sørge for at reglene blir klarere, sier Mæland.

Lovforslaget presiserer at fordi Sametinget har innsigelsesadgang i saker etter plan- og bygningsloven, inkludert saker etter energi- og vassdragslovgivningen, så har de ikke konsultasjonsrett etter reglene i sameloven i de sakene. Her vil innsigelsesordningen som helhet ivareta de samme hensyn som konsultasjonsordningen, og vi unngår lag-på-lag-prosesser. Reglene om konsultasjoner i sameloven gjelder heller ikke i saker om statsbudsjettet.

Kommuner og fylkeskommuner

Loven forankrer konsultasjonsplikten for alle forvaltningsnivåer, også kommuner og fylkeskommuner. Bakgrunnen for forslaget er at staten har en plikt til å sørge for hensiktsmessige prosedyrer for konsultasjoner, uansett hvilket forvaltningsnivå som fatter beslutningene.

Mange kommuner har allerede gode ordninger for å involvere ulike deler av befolkningen i viktige beslutninger. Lovfestingen av konsultasjonsplikten endrer heller ikke på det kommunale selvstyret. Det er fremdeles myndighetene som tar den endelige beslutningen.

Veileder om kommuner og fylkeskommuners konsultasjon sendes også på høring

Samtidig med forslaget til lovregler om konsultasjoner, sendes også et utkast til veileder om konsultasjoner for kommuner og fylkeskommuner på høring. Formålet med veilederen er å gi kommunene og fylkeskommunene et praktisk hjelpemiddel ved gjennomføring av konsultasjonsplikten etter sameloven. Konsultasjonsveilederen er ikke rettslig bindende, og pålegger ikke kommunene bestemte løsninger, organisering mv. I veilederen knyttes regelverket til den praktiske hverdagen, gjennom eksempler. Veilederen beskriver også ulike ordninger for medvirkning, og hvordan disse kan bidra til å oppfylle konsultasjonsplikten, gjennom visse tilpasninger.

Veilederen er utarbeidet i samråd med kommunene (KS), og i konsultasjon med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund. I tillegg har Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført innspillsmøter med fylkeskommuner og kommuner i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag.

Sendes på alminnelig høring

Høsten 2018 fremmet regjeringen Prop. 116 L (2017–2018) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner), som er en oppfølging av det gjenoppnevnte samerettsutvalgets utredning NOU 2007:13 Den nye sameretten.

Stortinget vedtok 9. mai 2019 å sende proposisjonen tilbake til regjeringen, og anmodet regjeringen om å sende forslaget til endringer i sameloven ut på alminnelig høring før saken fremmes for Stortinget til ny behandling. Bakgrunnen var at det har gått lang tid siden NOU-en var på høring.

I tillegg har Stortinget i Innst. 253 L (2018-2019) bedt om at utkast til veileder om kommuner og fylkeskommuners konsultasjoner med samiske interesser sendes på høring samtidig med proposisjonen.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00