Historisk arkiv

Historisk arkiv

Regjeringen foreslår å gi beboere i borettslag rett til å lade hjemme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Den sterke veksten i antallet elbiler fører til økt etterspørsel etter ladeplasser. Derfor foreslår regjeringen, på visse vilkår, å gi andelseiere i borettslag en lovbestemt rett til å lade hjemme.

– Vi ønsker å stimulere til at flere kan velge miljøvennlig transport. Ved å lovfeste retten til å lade elbilen hjemme, gjør vi det enklere for beboerne å få en parkeringsplass med mulighet for lading. Seksjonseiere i eierseksjonssameier har hatt en slik rett siden forrige årsskifte, og jeg ser ingen grunn til at beboere i borettslag ikke skal ha den samme muligheten, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

På den måten vil regjeringen sikre at beboere som har eller vurderer å skaffe seg en elbil kan lade selv om det ikke er et flertall for å investere i ladepunkter på generalforsamlingen.

Foreslår et kostnadstak for hver enkelt andelseier

Det kan bli nødvendig for flere borettslag å forsterke det eksisterende strømnettet før ladepunkter kan settes opp. Det vil også kunne påløpe kostnader til å få på plass infrastruktur frem til ladepunktet.

– Siden dette er tiltak som kan komme alle beboerne til gode, er det naturlig at oppgraderingen som utgangspunkt bekostes av fellesskapet, sier Mæland.

Kostnadstaket for den enkelte andelseier skal ifølge forslaget ligge på halvparten av folketrygdens grunnbeløp (cirka kr 48 000).

– Jeg er opptatt av at saklige innvendinger fra øvrige beboere må ivaretas. Derfor foreslår jeg at den nye bestemmelsen setter et kostnadstak for den enkelte andelseier, sier Mæland.

Departementet mener denne rammen balanserer hensynet til den enkelte beboers økonomi mot hensynet til interessen i å sette opp ladepunkt på en god måte. Taket gjelder for kostnader knyttet til eventuell oppgradering av lokalt strømnett og etablering av ladeinfrastruktur frem til ladepunktet.

Hvis ladepunktet settes opp på et område der alle andelseiere har tilgang, bør ladepunktet betales av fellesskapet. Dersom ladepunktet settes opp på en parkeringsplass som den enkelte har en eksklusiv bruksrett til, bør installasjonen bekostes av den enkelte.

– Strømforbruket vil selvsagt måtte betales av den enkelte, sier Mæland.

Gjelder kun for de som har rett til å parkere

Rettigheten tilkommer bare de som har rett til å parkere på borettslagets eiendom. Man kan altså ikke ifølge forslaget som nå sendes på høring kreve å sette opp ladepunkt hvis andelseieren ikke har en rett til å parkere.

Kun aktuelt på arealer som er avsatt til parkeringsformål

Rettigheten gjelder kun på arealer som allerede er avsatt til parkeringsformål. Det innebærer at ingen kan kreve omdisponering av for eksempel grøntareal til parkeringsareal for å sette opp ladepunkt på nytt parkeringsområde. En slik omdisponering av arealer må eventuelt først godkjennes av generalforsamlingen med kvalifisert flertall på vanlig måte. 

Foreslår også presiseringer i eierseksjonsloven

Stortinget vedtok ny eierseksjonslov våren 2017. Etter innspill fra blant annet Norsk elbilforening, ble det vedtatt å gi en seksjonseier rett til å anlegge ladepunkt for elbil. Regelen trådte i kraft 1. januar 2018. Det har oppstått en del spørsmål om hvordan rettigheten skal praktiseres. Regjeringen foreslår derfor presiseringer i bestemmelsen i eierseksjonsloven, med sikte på at reglene i de to lovene så langt som mulig blir like.

Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00