Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Regjeringen foreslår nødvendige endringer i Finnmarksloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Som en konsekvens av sammenslåingen av Troms og Finnmark fremmer regjeringen forslag om endringer i Finnmarksloven for Stortinget.

− Det er behov for å gjøre noen justeringer i lovverket for å tilpasse finnmarksloven til de nye fylkesgrensene. Det har vært viktig for regjeringen at innbyggerne i Finnmark ikke skal komme dårligere ut etter at lovendringene har trådt i kraft. Vi legger derfor opp til at det fortsatt er folk bosatt i Finnmark som skal styre Finnmarkseiendommen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vært opptatt av å inkludere innbyggerne i Finnmark i arbeidet med justeringene av lovverket.

− Forslaget har vært på bred høring, og det er gjennomført to konsultasjonsmøter med Sametinget og Finnmark fylkeskommune. Vi er alle enige om målet, men vi har ulike syn på hvordan vi kommer dit. Forslaget sikrer rettighetene til finnmarkingene, og formålet med finnmarksloven står fast, sier Mæland.

Hva foreslår regjeringen?

Det har vært viktig for departementet at finnmarkinger fortsatt skal styre Finnmarkseiendommen. I forslaget er det lagt opp til at tre medlemmer med personlige varamedlemmer skal velges av det nye fylkestinget. Forslaget legger, som i dag, opp til at medlemmene og varamedlemmene må være bosatt i området som tidligere utgjorde Finnmark fylke.

− Vi har tillit til at nye Troms og Finnmark fylkeskommune vil løse denne oppgaven, blant annet valg av styremedlemmer, på en god måte, sier Mæland.

Finnmarkseiendommen har ikke som mål å gå i overskudd. Dersom Finnmarkseiendommen gjør det, har styret i dag mulighet til å bestemme at overskuddet skal deles ut til fylkeskommunen, Sametinget eller andre allmennyttige formål som kommer fylkets innbyggere til gode.

Regjeringen foreslår at det legges opp til at den nye fylkeskommunen skal kunne motta overskudd dersom styret beslutter dette, under forutsetning av at midlene skal komme Finnmarks innbyggere til gode.

Proposisjonen sendes nå til Stortinget for behandling. Stortinget vil behandle forslaget om lovendringer etter sommeren.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00