Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

− I dag legger regjeringen fram en stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv – en framoverskuende melding om samepolitikken. Jeg håper meldingen blir lest og diskutert, og at vi får gode innspill til hvordan samepolitikken skal være i årene fremover, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Meldingen omtaler utviklingstrekk og utfordringer for samisk språk, kultur og samfunnsliv, og tjenestetilbudet til samiske innbyggere.

Språk er et overordnet tema i stortingsmeldingen. Mange av de sentrale utfordringene som presenteres i meldingen er knyttet til at det er få samiske språkbrukere og vanskelig å rekruttere samiskspråklig personale i skolen, helsevesenet og andre viktige sektorer. Regjeringen vil fortsette å prioritere arbeid med samisk språk i årene som kommer.

Sametingets vurderinger kommer fram i meldingen

Det er første gang regjeringen legger fram en stortingsmelding hvor Sametingets vurderinger kommer fram. Sametinget og regjeringen er i stor grad enige i situasjonsbeskrivelsen og utfordringene som presenteres. Der Sametingets syn avviker fra regjeringens, eller der hvor Sametinget har ønsket å presentere sin selvstendige politikk overfor Stortinget, kommer det til uttrykk i egne avsnitt.

– Sametinget er i kraft av status og rolle den fremste premissgiveren i utforming av statens samepolitikk.  Å skrive en stortingsmelding i tett dialog med Sametinget er nytt for oss og har vært lærerikt. Nå skal vi ha en grundig evaluering av samarbeidet så prosessen i årene som kommer kan bli enda bedre, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00