Historisk arkiv

Syv plikter for embetsverket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i samråd med Statsministerens kontor, utarbeidet retningslinjer som inneholder syv sentrale plikter for embetsverket. I tillegg er det utarbeidet en dilemmasamling om samme tema.

– Vi har en veldig godt fungerende forvaltning i Norge. Embetsverket og politikere respekterer hverandres roller og oppgaver. Allikevel kan det oppstå dilemmaer i det daglige arbeidet i departementene, sier departementsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Eivind Dale.

For å øke bevisstheten om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk og for å gi hjelp til å håndtere mulige dilemmaer, har KMD utarbeidet retningslinjer om dette temaet. Departementet har fått innspill til arbeidet fra flere ressurspersoner, blant annet fra nåværende og tidligere toppledere, både fra embetsverket og politikk, og fagpersoner fra akademia.

Retningslinjene omtaler syv sentrale plikter for embetsverket:

  1. Lovlighet
  2. Sannhet
  3. Lojalitet
  4. Faglighet og faglig uavhengighet
  5. Partipolitisk nøytralitet
  6. Åpenhet
  7. God styring og ledelse

– Det er viktig at de syv pliktene sees i sammenheng. Pliktene er imidlertid ikke likeverdige. For eksempel går plikten til lovlighet foran plikten til lojalitet, sier Dale.

Regler om forholdet mellom politikk og embetsverk var hittil spredt på mange forskjellige dokumenter, og det kan ha vært vanskelig å få oversikt over dem. Retningslinjene som er publisert nå, skal bøte på dette.

Embetsverkets plikter må dessuten sees i lys av både endringer i departementenes oppgaver og av utviklingstrekk i samfunnet. Et eksempel på dette er at omfanget av oppgaver knyttet til rollen som faglig sekretariat for politisk ledelse har økt de siste ti-årene, mens det relative omfanget av tradisjonelle forvaltningsoppgaver er redusert. Et annet eksempel er den økte og kontinuerlige oppmerksomheten fra ulike medier.

KMD oppfordrer departementene til å bruke retningslinjene med de syv pliktene for embetsverket aktivt i sitt kompetansearbeid. Derfor har KMD også utarbeidet en samling med 32 konkrete dilemmaer, som for eksempel om politisk nøytralitet og om statsrådens deltakelse i offentlig debatt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00