Historisk arkiv

Endrer kommunegrensen mellom Øyer og Lillehammer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt å flytte kommunegrensen mellom Øyer og Lillehammer om lag 200 meter sørover. Endringen skjer fra 1. januar 2022, og innebærer at 15 innbyggere bytter kommune fra Lillehammer til Øyer.

Grensejusteringen er vedtatt med bakgrunn i et innbyggerinititativ fra innbyggere som bor i området helt nord i Lillehammer kommune.

Søkerne bruker kommunale tjenester som skole, barnehage, legetjenester og kulturelle tjenester i Øyer kommune. De legger vekt på at de oppfatter seg selv som en del av Øyer, og ønsker derfor å ha demokratisk påvirkning i Øyer. Alle innbyggerne i området står bak søknaden. Det er et område på 232 dekar som flyttes fra Lillehammer til Øyer kommune.

Fylkesmannen i Innlandet fikk oppdrag å utrede saken høsten 2019. Fylkesmannen sendte sin utredning departementet i juli 2020, der de anbefaler grensejustering.

Øyer kommune har vedtatt at de støtter initiativtakerne. Lillehammer kommune har vedtatt at de ikke ønsker grensejustering. Departementet har hatt møte med begge kommuner før vedtaket ble fattet.

Departementet har lagt avgjørende vekt på innbyggernes demokratiske rettigheter, det vil si muligheten innbyggerne har til å påvirke beslutningene i kommunen de mottar kommunale tjenester fra. Selv om det i dag er avtaler mellom kommunene som gir innbyggerne skole og barnehage i Øyer, mener departementet den langvarige praksisen på dette området viser at dagens kommunegrense ikke er formålstjenlig for de berørte innbyggerne.

− Innbyggerne i området får helt sentrale velferdstjenester som skole og barnehage i Øyer kommune. Jeg har stor forståelse for at disse innbyggerne også ønsker bruke stemmeretten sin i Øyer. Jeg er ikke i tvil om at dette blir en bedre løsning for innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00