Forsiden

Historisk arkiv

Godkjenner reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand i Molde kommune.

Planen legger grunnlag for etablering av et behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall og deponier for lettere forurenset overskuddsmasse i et nedlagt gruveområde ved Tingvollfjorden. Avfallsanlegg og massedeponier kan ikke etableres uten at det foreligger tillatelse etter forurensningsloven.

- Godkjenning av reguleringsplanen er viktig for at tiltakshaver kan komme videre i sitt arbeid med planlegging av anlegget, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Videre utredninger vil vise om det kan etableres et anlegg for behandling av uorganisk farlig avfall med miljømessig akseptable virkninger.

Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand ble vedtatt av tidligere Nesset kommune i november 2018. Møre og Romsdal fylkeskommune og kommunene Gjemnes, Tingvoll og Sunndal fremmet innsigelser til planen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at et anlegg for håndtering av farlig avfall og lettere forurerensede overskuddsmasser har stor samfunnsnytte. Departementet har i avgjørelsen lagt vekt på det lokale ønsket om å legge til rette for nye arbeidsplasser og opprydding etter tidligere gruve- og industrivirksomhet på Raudsand. Departementet vurderer at planlagt arealbruk på land og i sjø ikke vil berøre naturmangfold eller andre miljøinteresser av nasjonal eller vesentlig regional verdi.  

Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet støtter ikke innsigelsene fra fylkeskommunen og nabokommunene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00