Historisk arkiv

Hamar, Porsgrunn og Straumen finalister til Attraktiv by-prisen 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hamar, Porsgrunn og tettstedet Straumen i Inderøy kommune i Trøndelag konkurrerer om å bli Norges mest attraktive by i 2020. Felles for årets finalister er at dette er mindre byer og steder som legger til rette for bærekraftig utvikling gjennom å skape attraktive og levende sentrum.

- Årets finalister viser at det ikke kun er Norges største byer som gjør solid og langsiktig byutviklingsarbeid. Også i mellomstore byer og på mindre steder skapes gode sentrum og lokalsamfunn, sier juryleder Alexandria Algard.

Finalistene bygger på egne kvaliteter og ressurser og skaper sentrum som legger til rette for byliv og rekreasjon, uttaler jurylederen.

- Denne våren har vi, kanskje mer enn noensinne, opplevd viktigheten av kvalitet i våre bygde omgivelser og rekreasjonsmuligheter i våre sentrum og nabolag. Årets finalister har på ulike måter foredlet stedets egne kvaliteter ved å skape attraktive sentrum med gode møtesteder, sier Algard.

På grunn av koronasituasjonen er kåringen av Norges mest attraktive by utsatt til høsten. I begynnelsen av september vil juryen besøke de tre finalistene før den kårer vinneren i midten av september.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup vil etter planen dele ut prisen til høsten.

- Juryen har funnet tre spennende kandidater som på ulike måter har jobbet med bærekraftig stedsutvikling. Byene og bygdene som vektlegger bærekraft – både sosialt, miljømessig og økonomisk - vil også være de mest attraktive. Jeg gleder meg til at vinneren kåres, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Her er juryens omtale av finalistene:

Hamar

Sentrumsområdet i stasjonsbyen Hamar har de siste årene blitt transformert gjennom betydelig satsing på byrom, arkitektur og medvirkning. Nytt kulturhus med opparbeidet torg og restaurert basarbygning gjør sentrum sterkere og har gitt ny giv til bylivet. Byen har gjenskapt kontakten med Mjøsa med rekreasjons- og aktivitetsområdet Koigen med basketballbane, sandvolleyball, skateanlegg og badestrand. Juryen oppfatter at dette har gitt byen fornyet attraktivitet, hvor byrom legger til rette for selvorganisert aktivitet og opprustede gateløp tilpasses kollektiv, sykkel og gange. 

Sentrumsutviklingen fremstår som helhetlig og langsiktig, med gode planer, prosesser og resultater. Kommunen har arbeidet systematisk med å innhente kunnskap om hvordan byen fungerer. I dette arbeidet virker Hamars ByLab å være et viktig verktøy for medvirkning, samtidig som det har vært fokus på samarbeid mellom gårdeiere og andre sentrumsaktører. Juryens inntrykk er at Hamar har vist evne til gjennomføring og at arbeidet har gitt solide resultater gjennom økt byliv, omsetning og befolkningsvekst.

Straumen

Tettstedet Straumen med nær 1700 innbyggere er kommunesenter i Inderøy kommune. Her har kommunen i tett samarbeid med næringsliv, foreninger og ildsjeler gjort spennende grep for å skape et attraktivt sentrum. Juryen merker seg at flere tomme sentrumsbygg er brukt til nye funksjoner, lokale nisjetilbud og aktiviteter, og at dette har vært med på å skape nye møteplasser. 

Straumen er del av reiselivssatsingen Den Gyldne Omvei, som gjennom bevisst fokus på kvalitet og unike opplevelser trekker besøkende til kommunen. Juryen ser at satsing på turisme og ny bruk av kulturminner er tydelige strategier i samfunnsutviklingen på Straumen. 

Straumen synliggjør betydningen av å være bevisst på og foredle stedets ressurser og kvaliteter, og viser at dette kan være utgangspunkt for steds- og samfunnsutvikling med bærekraft, inkludering og fellesskap i høysetet. Juryen mener at Straumen er et forbilde for andre steder da de bruker det de har, foredler dette og skaper en sterk og tydelig identitet for stedet. 

Porsgrunn  

Den tradisjonsrike industribyen Porsgrunn har i lengre tid arbeidet systematisk og målrettet med å skape et attraktivt sentrum. Kommunen har satset tydelig på kultur som en generator for byutvikling, med kulturhus, kunsthall, nytt sjøfartsmuseum og ny kirke. Juryen mener Porsgrunn utmerker seg med frisk satsing på arkitektur og på gode byrom, som til sammen endrer opplevelsen og bruken av sentrum.

Det er særlig Kulturkvartalet mellom stasjonen og elva som har sett en spennende utvikling.

Elvepromenaden gjenoppretter kontakten med elveløpet, og flere byrom som Rådhustrappene og den nye Rådhusparken byr på et vell av aktiviteter. Kommunen har gjennom økt fokus på kollektiv, sykkel og gange lagt grunnlaget for en sentrumsutvikling som legger vekt på attraktive og tilgjengelige byrom. Juryen mener Porsgrunn viser hvordan byer og tettsteder med liten vekst og med behov for omstilling kan være offensive og ta grep for å snu utviklingen i ønsket retning; at gjennom å skape et attraktivt sentrum kan en gjøre det attraktivt for boligutvikling i sentrale byområder, heller enn fortsatt byspredning.