Historisk arkiv

Ni byområder får 25,9 millioner kroner til byutvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Regjeringen vil støtte det viktige arbeidet med å utvikle attraktive og bærekraftige byer. Derfor tildeler vi midler til en rekke prosjekter som skal skape byområder der det er godt å bo og jobbe, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Regjeringen deler ut 25,9 millioner kroner til byutvikling etter søknader fra kommuner og fylkeskommuner. Prosjektene som får støtte ligger i Osloområdet, Bergensområdet, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Nedre Glomma, Buskerudbyen, Grenland, Kristiandsandsregionen og Tromsø.

– Det er veldig bra at kommunene i byområdene samarbeider om byutvikling på tvers av kommunegrensene. At Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått mange søknader om støtte til å utvikle nye prosjekter, viser at det er stort engasjement for å skape attraktive og bærekraftige byer, sier Astrup.

Dette skal pengene gå til: 

 • Det gis støtte til prosjekter som omfatter kartlegging av gode løsninger for kollektivtransporten, sømløse reiser og løsninger som gjør det enkelt å bytte mellom ulike transportmidler. Tiltak som sikrer framkommelighet er viktig for å nå nullvekstmålet for personbiltransport, samt at det fremmer kollektiv som reiseform.
 • Flere byer får støtte til prosjekter som skal utvikle gode byrom- og gater. Flere av disse omfatter også utvikling av parkeringsstrategier. Prosjektene er viktige for å sikre attraktive sentrumsområder og bidra til at flere velger å sykle eller gå.
 • Flere byregioner får støtte til strategiarbeid og planlegging av sammenhengende og gode sykkelnett. Disse prosjektene skal bidra til å nå nullvekstmålet, blant annet ved å skape attraktive og trygge sykkelveier gjennom sentrumsområdene og sørge for et smidig og effektivt samspill med kollektivreiser.
 • Flere av byregionene får støtte til å analysere hvordan ulik arealbruk påvirker transportomfang og kan bidra til å nå nullvekstmålet. Byene har fått støtte til å prøve ut og bruke et arealdataverktøy som er utviklet i samarbeid mellom KMD, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og KS.
 • Flere byregioner får støtte til å vurdere hvordan det kan fortettes med kvalitet. Disse prosjektene vil bidra til kunnskap om hva som er viktig når kommunen skal etablere sentrale, tette boligområder og attraktive knutepunkt.
 • Det gis støtte til flere prosjekter som skal fremme bevaring og stedsidentitet og gjennom dette skape fortetting og knutepunktutvikling der det er godt å bo og arbeide.
 • Det gis støtte til videreføring av arbeidet til FutureBuilt der målet er å få utviklet og testet ut kriterier for arkitektur og bymiljø i klimavennlig områdeutvikling, grønn mobilitet og urbant landbruk. Det vil velges ut noen prosjektområder i nær tilknytning til travle kollektivknutepunkter i Oslo og Drammen. Andre byregioner kan også ha nytte av denne kunnskapen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Osloområdet får 8,245 millioner kroner til 11 ulike prosjekter.

Oslo får støtte til:

 • Detaljhandelens rolle i bærekraftig byutvikling
 • Utredning for Breivoll kollektivknutepunkt
 • Samarbeid for bedre trafikkprognoser i Oslo-området           
 • FutureBuilt

Kommunene i Viken; Bærum, Lillestrøm, Ski, Ullensaker, Ås og Asker kommune

 • Bystrategiprogram for regionhovedstedene i Viken: Bærum, Lillestrøm, Ski, Ullensaker, Ås og Asker kommune

Viken Fylkeskommune, med kommunene Drammen, Asker, Oslo og Bærum med flere:

 • Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i E18 Vestkorridoren

Lillestrøm kommune får støtte til:

 • Områdereguleringsplan for Lillestrøm Nord
 • Områdereguleringsplan for Fetsund sentrum
 • Realisering av byutviklingsplan for Lillestrøm
 • Utredning av overordnet veinettsfunksjon og -utforming

Nordre Follo kommune får støtte til:

 • Attraktivt sentrum – "det folk vil ha"

Bergensområdet får 1,8 millioner kroner til fem ulike prosjekter

Vestland fylkeskommune får støtte til:

 • Sykkelpotensialmodell
 • Tilrettelegging for mobilitetspunkt, sømløse reiser og kombinert mobilitet
 • Samordna areal- og transportplanlegging i et post-corona perspektiv
 • Kartlegging av gode fremkommelighetstiltak for kollektivtransporten

Øygarden kommune får støtte til:

 • Planlegging av hovedsykkelveinett i og rundt regionsenteret Straume

Trondheimsregionen får 5,25 millioner kroner i støtte til seks hovedprosjekter

Trondheimsregionen med kommunene Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal får støtte til:

 • Bærekraftig regionutvikling i Trondheimsregionen

Trondheim kommune får støtte til:

 • Kommuneplanens arealdel som virkemiddel for gjennomføring av byvekstavtalen
 • Ranheim – vital og bærekraftig bydel
 • Sluppen – klimavennlig transformasjon og utvikling av klimanorm for knutepunktutvikling
 • Areal og transportanalyser
 • Heimdal – en liten stasjonsby i storbyen

Nord-Jæren får 4,5 millioner kroner til åtte ulike prosjekter

Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg får støtte til:

 • Kompetanseheving om arealdataverktøy og andre transportmodell-verktøy
 • Utvikling av transformasjonsområdene i bybåndet Stavanger-Sandnes
 • Utarbeidelse av boligbehovs- og markedsanalyser

Stavanger kommune får støtte til:

 • Planlegging som sikrer fortetting med sosial og miljømessig bærekraft

Randaberg kommune får støtte til:

 • Gatebruksplan og organisering av parkeringsstrukturen i sentrum i Randaberg kommune

Sandnes kommune får støtte til:

 • Fortetting og transformasjon i delområder i byutviklingsaksen
 • Styrke kommunens rolle som tilretteleggings- og gjennomføringsorgan i fortetting og transformasjon
 • Strategisk programmering av de nære omgivelsene til regional infrastruktur prosjekt – Case bussveien i Sandnes kommune

I Nedre Glomma får Fredrikstad kommune 1,3 millioner kroner i støtte til:

 • Fredrikstad sykkelprogram. Planleggings- og strategiarbeid

Buskerudbyen får 1,45 millioner kroner til fire ulike prosjekter

Buskerudbyen på vegne av kommunene Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg får støtte til:

 • Arealdataverktøy for bruk i transportmodeller
 • Intervjuundersøkelse blant arbeidsgivere for å kartlegge interesse og muligheter for samarbeid om mer bærekraftig mobilitet til og fra jobb

Kongsberg kommune får støtte til:

 • Sentrumsutviklingsprosjektet – overordnet strategiplan for utvikling av sentrum, samt veiledende plan for parker og byrom

Øvre Eiker kommune får støtte til:

 • Vestfossen – urban transformasjon, mulighetsstudie for tomt der cellulosefabrikken lå tidligere

Grenland får 1,425 millioner kroner til fem ulike prosjekter

Kommunene Porsgrunn og Skien og fylkeskommunen får støtte til:

 • Byformanalyse i Porsgrunn og Skien

Bamble kommune og fylkeskommunen får støtte til:

 • Fortetting på Langesundshalvøya

Siljan kommune og fylkeskommunen får støtte til:

 • "Fortetting i Siljan sentrum"

Porsgrunn kommune og fylkeskommunen får støtte til:

 • Universitetsbyen Porsgrunn – kobling mellom knutepunktet og universitetet

Koordineringsgruppen og fylkeskommunen får støtte til:

 • Innføring av arealdataverktøy i planleggingen

Kristiandsandsregionen får 0,5 millioner kroner.

Kristiansand kommune får støtte til:

 • Analyse av fremtidig arealbruk for Kristiansandsområdet

Tromsø får 1,43 millioner kroner i støtte til fire ulike prosjekter.

 • Deltakelse i pilot for arealdataverktøyet for bruk i transportanalyser
 • Arealscenarier i revisjon av kommuneplanens arealdel
 • Analyse av befolkningsframskriving
 • Hvordan bygge tett med kvalitet?