Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ny nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Det er bare ti år til bærekraftsmålene skal være innfridd. For at Norges innsats skal være mest mulig målrettet fremover, trenger vi en nasjonal handlingsplan, sier Nikolai Astrup (H).

Bærekraftsmålene gjelder alle land og alle deler av samfunnet. Også Norge, som var pådriver for å få målene vedtatt i 2015. Regjeringen mener at Norge har et stort ansvar for å bidra til oppnåelsen av bærekraftsmålene innen 2030, både her hjemme og i resten av verden. Dette var bakgrunnen for at statsministeren utnevnte Nikolai Astrup til bærekraftsminister tidligere år. Bærekraftsministeren har ansvar for å koordinere det nasjonale arbeidet med bærekraftsmålene.

– Norge har kommet langt i arbeidet med å nå bærekraftsmålene, men også vi har en vei å gå. For at innsatsen skal bli mest mulig målrettet de neste ti årene, vil regjeringen lage en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. I tillegg tar vi flere andre grep, sier Astrup.

Bred forankring

Den nasjonale handlingsplanen skal utarbeides som en stortingsmelding for å sikre bred forankring, og den skal være ferdig i løpet av våren 2021. I arbeidet med handlingsplanen vil regjeringen invitere til innspillsmøter med blant annet sivilsamfunn, næringsliv, akademia og offentlige virksomheter.

– Alle deler av samfunnet må bidra hvis vi skal lykkes med å nå målene innen 2030. Derfor er det viktig for meg å legge opp til en inkluderende prosess i arbeidet med handlingsplanen. Jeg gleder meg til å få innspill fra folk, næringsliv og sivilsamfunn over hele landet, sier Astrup.

Bidra til økt bevissthet

Astrup håper at handlingsplanen kan bidra til å øke bevisstheten og sette bærekraftsmålene inn i en norsk kontekst.

– Målet med handlingsplanen er å konkretisere arbeidet med bærekraftsmålene og tilpasse dem til norske forhold og norske utfordringer. Den skal ta for seg de 169 delmålene på en systematisk måte, sier Astrup.

Flere tiltak

I tillegg til å utarbeide en handlingsplan, har regjeringen besluttet å gjennomføre følgende tiltak for å bidra til økt innsats for bærekraftsmålene:

  • Utarbeide nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene der det er mulig.
  • Samstemthetsforumet utvides og endres for å sikre bredere deltagelse. Det nye innspillsforumet for samstemthet, som skal bidra til at norsk politikk på relevante områder kommer nærmere norske utviklingspolitiske målsettinger, skal ledes av statssekretærer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet.
  • Opprette et eget statssekretærutvalg for å styrke den politiske koordineringen av arbeidet med bærekraftsmålene. Statssekretærutvalget skal få innspill fra samstemthetsforumet.
  • Alle strategier, handlingsplaner, stortingsmeldinger og proposisjoner fra regjeringen skal omtale effekt på bærekraftsmålene.
  • Ta initiativ til en bærekraftskonferanse for å samle et bredt spekter av aktører i Norge med mål om å dele beste praksis.