Forsiden

Historisk arkiv

Ny rapport fra Fafo om partssamarbeidet i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det er mye godt samarbeid mellom partene i de statlige virksomhetene. En ny Fafo-rapport viser imidlertid at ledere og tillitsvalgte har til dels ulike erfaringer og forventninger knyttet til hovedavtalen i staten.

– Rapporten gir partene et felles og oppdatert kunnskapsgrunnlag som vil komme til nytte når vi starter opp igjen med forhandlinger om revidert hovedavtale i 2021, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Hovedavtalen i staten legger til rette for samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i staten, og sikrer at arbeidstakere skal få medbestemmelse på arbeidsplassen gjennom de tillitsvalgte. Avtalen er inngått mellom de fire hovedsammenslutningene LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Partene i staten åpnet forhandlinger om revisjon av hovedavtalen i november i fjor, men konkluderte raskt med at det ikke var grunnlag for å fortsette forhandlinger. Avtalen ble derfor den 6. november 2019 prolongert frem til 31. desember 2020. For å sikre et oppdatert og felles kunnskapsgrunnlag, før nye forhandlinger, fikk Fafo i oppdrag å undersøke hvilke erfaringer ledere og tillitsvalgte har med hovedavtalen og hvordan avtalen praktiseres ute i de ulike statlige virksomhetene.

Ulike forventninger

Rapporten dokumenterer at ledere og tillitsvalgte har til dels ulike erfaringer og forventninger knyttet til hovedavtalen. En viktig årsak til dette skyldes at de representerer ulike interesser: arbeidsgivere og arbeidstakere. Selv om funnene ikke er overraskende, stiller Fafo likevel spørsmål ved om ulikheten i virkelighetsoppfatning kanskje er for stor. Dette kan igjen forklare hvorfor partene ser ulikt på behovet for å revidere hovedavtalen og har ulike synspunkter på hvilke endringer som eventuelt bør gjøres i avtalen.

– Rapporten gir nyttige tilbakemeldinger på hvordan hovedavtalen praktiseres rundt omkring i virksomhetene. Den viser også at det er behov for felles opplæring i partssamarbeid og medbestemmelse. Vi vil bidra til å styrke kompetansetiltak på dette området fremover, sier Astrup. 

Om rapporten

Rapporten Hovedavtalen i staten – et godt virkemiddel for samarbeid, medbestemmelse og utvikling? bygger på en spørreundersøkelse blant 101 virksomhetsledere og 192 personal-/HR-ledere, og 2127 tillitsvalgte i staten. Det er også gjennomført intervjuer med ledere og tillitsvalgte i syv statlige virksomheter, samt representanter for de sentrale partene og leder for Arbeidsgiverrådet.