Historisk arkiv

Ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

− Vi skal fortsette det viktige arbeidet med å styrke og utvikle nasjonale minoriteters språk, kultur og samfunnsliv i Norge, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. I dag legger hun fram ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter.

Statsråd Linda Hofstad Helleland vil kommentere fremleggelsen av meldingen klokken 13.30 fredag 18.desember. Se direkte her:

Nett-tv Ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter

Se sendingen her

Se sendingen her

Det er 20 år siden forrige stortingsmelding om nasjonale minoriteter. Den nye meldingen forteller hvordan regjeringen vil arbeide videre for å styrke og utvikle politikken på feltet.

Norge har fem grupper nasjonale minoriteter: kvener/norskfinner, jøder, romer, skogfinner og romanifolk/tatere. Dette er små grupper, og det er i dag få som snakker språkene romani, romanes og kvensk, som har status som nasjonale minoritetsspråk i Norge. Regjeringen støtter arbeidet med å revitalisere språkene.

− Politikken overfor nasjonale minoriteter favner bredt. Det handler om oppreising for tidligere tiders politikk, språk, opplæring og utdanning, kultur, kulturminner og tiltak for å motvirke antisemittisme, rasisme og diskriminering. I tillegg handler det om minoritetenes deltakelse i samfunnet og, på noen områder, også levekår. Innsatsen på alle disse områdene utgjør regjeringens helhetlige politikk overfor nasjonale minoriteter, sier Helleland. 

Stortingsmeldingen inneholder også regjeringens endelige oppfølging av rapporten om norsk politikk og tiltak overfor romanifolket/taterne.

De nasjonale minoritetenes organisasjoner har kommet med innspill til politikken under arbeidet med stortingsmeldingen. Statsråden har hatt møter med unge representanter for minoritetene, som har fortalt hva de mener det er viktig at regjeringen satser på videre.

− Det har vært en positiv utvikling i politikken de siste årene. Bevilgningene til nasjonale minoriteter har økt, og de fleste minoritetene har utviklet sterke organisasjoner. Med tilsagn om midler til bygging av nytt skogfinsk museum, vil alle minoritetene ha museer eller kultursentre, sier Helleland.

Selv om mye er positivt, viser stortingsmeldingen at det fortsatt er nødvendig med egne tiltak for å sikre at minoritetene kan bevare og utvikle språkene og kulturen sin framover. Det er også behov for mer kunnskap om nasjonale minoriteter i forvaltningen og samfunnet generelt.

Les meldingen her

Uusi isotinkamellinki nasunaalisten minoriteetitten ympäri

− Met jatkama sitä tärkeätä työtä ette lujittaat ja eistäät nasunaalisten minoriteetitten kieltä, kulttuuria ja samfynnielämää Norjassa, sannoo distrikti ja –digitaliseerinkiministeri Linda Hoftstad Helleland. Tääpänä hän pannee framile uuen isotinkamellingin nasunaalisten minoriteetitten ympäri.

20 vuotta oon kulunu siitä ko tuli isotinkamellinki nasunaalisten minoriteetitten ympäri. Uusi mellinki muistelee kunka hallitus aikoo työtelä tulevaisuuessa niin ette lujittaat ja eistäät tämän alan politikkia.

Norjassa oon viisi nasunaalista minoriteettia: kväänit/norjansuomalaiset, juutalaiset, romerit, mettäsuomalaiset ja romanikansa/taaterit. Nämät oon pikku roikat, ja tääpänä tyhä harvat puhuva näitten roikitten kieliä – romani, romanes ja kvääni – mikkä oon nasunaaliset minoriteettikielet Norjassa. Hallitus tukkee näitten kielitten revitaliseerinkityötä.

−Politikki nasunaalisia minoriteettia kohthaan oon laaja. Sillä haluthaan paranttaat sitä minkä varheman aijan politikki oon hajottannu, ja työtelä kielten, opetuksen ja koulutuksen, kulttuuritten ja kulttuurimuistoitten eestä, ja toimiat antisemitismia, rasismia ja diskrimineerinkia vasthaan. Lisäksi se koskee kans minoriteetitten myötäolemista samfynnissa, ja muutamisti elämänehtoja. Kaikki tämä kuuluu hallituksen kokonaispolitikkhiin nasunaalisia minoriteettia kohthaan, sannoo Helleland. 

Isotinkamellingissä löytyy kans hallituksen lopulinen jatkotyö norjalaisen politikin ja toimitten ympäri taateriita/romanikansaa kohthaan.

Nasunaalisten minoriteetitten organisasuunit oon sanonheet omat meiningit politikin ympäri isotinkamellingin työn aikana. Staatinneuvo oon kohatellu nuorten minoriteettirepresentantitten kans, kekkä oon muistelheet mihin hallitus kannattaa satsata tulevaisuuessa.

− Viimi vuoen aikana politikissa oon ollu hyvä eistys. Nasunaaliset minoriteetit oon sanheet enämpi rahhaa, ja usheimat minoriteetit oon saanheet lujat organisuunit. Ko nyt oon luvattu rahhaa ette pykätä uuen mettäsuomalaisen museumin, niin kaikila minoriteetilla oon museumit tahi kulttuurisentterit, sannoo Helleland.

Vaikka oon tullu paljon hyvvää, se isotinkamellinki näyttää ette vieläki tarvithaan omat toimet ette varmistaat ette minoriteetit saatethaan säilyttäät kielet ja kulttuurin ja eistäät niitä tulevaisuuessa. Ylheisesti tarvithaan kans lissää tietoa nasunaalisten minoriteetitten ympäri hallinassa ja samfynnissa.