Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Ny strategi for småbyer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Målet er å utvikle bolyst, og ikke boplikt, over hele landet.

Over hele Europa ser vi at sentralisering og fraflytting rammer distriktene. Også i Norge opplever mange små kommuner at det er vanskelig å tiltrekke seg folk med riktig kompetanse. Hvis vi skal klare å ta hele landet i bruk også i fremtiden, trenger vi sterke småbyer og attraktive lokalsamfunn. 

Regjeringen vil nå sette i gang arbeidet med en nasjonal strategi for småbyer. Målet er å samle virkemidler og tiltak som kan bidra til livskraftige og attraktive lokalsamfunn – og dermed legge til rette for vekst og utvikling over hele landet.

Positive ringvirkninger for distriktene

– Regjeringens ambisjon er at folk skal kunne bo og leve over hele landet. Men som i alle andre land, trekkes også nordmenn mot byene. Vi kan velge å se urbaniseringen som en trussel for bygda, eller som en mulighet. Jeg tror attraktive og livskraftige småbyer med urbane kvaliteter, kan skape positive ringvirkninger for distriktene, sier Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister.

Levende og attraktive lokalsamfunn handler om alt fra å kunne gå på restaurant eller bar, til å gå på biblioteket eller på konsert, og om å ha trivelige nabolag som appellerer til en familie i etableringsfasen. Småbyer med slike kvaliteter tiltrekker seg folk, virksomheter og fagkompetanse som kommunene trenger for å levere gode tjenester i fremtiden. Hvis én liten by lykkes med dette, er det et godt utgangspunkt for å gjøre hele regionen mer attraktiv og livskraftig.

Bærekraftige småbyer

– Hvis vi skal nå bærekraftsmål 11 om bærekraftige byer og tettsteder, må vi jobbe strategisk for å styrke norske småbyer. Det handler om å planlegge utbygging og byutvikling på en mer fremtidsrettet måte, og om å sikre et godt boligtilbud og kollektivtilbud for innbyggerne. Målet må være at unge voksne vil etablere seg i disse småbyene fordi de har lyst, ikke fordi de må. Denne strategien vil forhåpentligvis være et bidrag til det og et godt verktøy for kommunene, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Regjeringen oppfordrer nå kommuner, fylkeskommuner, næringsliv og sivilsamfunn til å sende inn sine innspill. Strategien vil etter planen legges frem til våren.