Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Ny utredning om demografiutfordringer i distriktene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det er mulig å stabilisere folketallet i distriktene i årene som kommer, men det vil kreve en aktiv distriktspolitisk innsats. Det er en av konklusjonene til demografiutvalget som i dag overleverte sin rapport.

Distriktsdemografiutvalget, som er ledet av Victor D. Norman, overleverte 4. desember sin utredning til distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Se opptak av strømmingen av overleveringen.

– Jeg vil takke utvalget for et godt gjennomført arbeid. Distriktenes demografiutfordringer er ikke ukjente, men grundige og gode analyser om framtidige utfordringer og muligheter er helt nødvendige når vi skal utvikle en målrettet distriktspolitikk, sier Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister.

Aldring større utfordring en fraflytting

Utredningen viser at det blir flere eldre og færre unge i distriktene framover. Dette kan i sum gi en relativt stabil folketallsutvikling, men det blir færre yrkesaktive per innbygger. Gitt disse utviklingstrekkene mener utvalget at målet for distriktene framover ikke bør være vekst i seg selv, men å skape et godt samfunn for menneskene som bor der. Gode tjenester til folk vil kreve at distriktspolitikken legger til rette for at flere unge flytter til distriktene.

– Selv om jobbene finnes i distriktene, velger mange unge å bosette seg i mer sentrale strøk. Derfor er desentralisert utdanning og gode lokalsamfunn for familier og unge arbeidssøkere viktig, i tillegg til attraktive jobber i privat sektor, sier Helleland.

Sammensatte utfordringer – bredt spekter av tiltak

Utvalget mener det er viktig for Norge at befolkningen i distriktene opprettholdes.  Men det vil kreve en aktiv innsats fra både enkeltkommuner og fra staten. Utvalget mener et bredt spekter av tiltak må til, blant annet innenfor samferdsel, helsetjenester, utdanning og boligmarkedet. De foreslår også et program for utprøving av nye tiltak i distriktspolitikken, der tiltakene blir evaluert før de eventuelt innføres i stor skala.

Regjeringen har i høst mottatt to distrikts-NOU-er: Distriktsnæringsutvalgets rapport og distriktsdemografiutvalgets rapport. Ungdommens distriktspanel vil også gi regjeringen sine innspill til framtidens distriktspolitikk til våren.

– Til sammen gir disse rapportene oss et utfyllende faktagrunnlag for videre utvikling av distriktspolitikken. Samtidig er vi godt i gang med å møte utfordringene. Vi har akkurat startet arbeidet med tre distrikts-strategier: én for små byer og større tettsteder, én for kysten og én for innlandet. Disse vil bygge videre på det gode arbeidet utvalgene har gjort, og bidra til at vi legger til rette for fortsatt vekst og utvikling i distriktene, sier Helleland.

Utvalgets mandat og medlemmer

Hensikten med utvalget har vært å utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene for statlig, kommunal og privat sektor, og å komme med forslag til mulige løsninger. Utvalgets fulle mandat kan leses her.

I tillegg til utvalgsleder Victor D. Norman (professor emeritus, Norges handelshøyskole, Bergen), har utvalget bestått av følgende medlemmer:

  • Kristian Aasbrenn, høgskoledosent, Høgskolen i Innlandet, Rendalen
  • Astri Syse, seniorforsker. Statistisk sentralbyrå. Asker.
  • Jonas Stein, førsteamanuensis, UiT – Norges arktiske universitet. Tromsø
  • Åslaug Krogsæter, kommunedirektør Stad kommune. Nordfjordeid.
  • Hans-Jacob Bønå, næringsdrivende. Vadsø
  • Wenche Dehli, kommunaldirektør, Kristiansand kommune. Levanger