Historisk arkiv

Regjeringen åpner for digitale årsmøter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utbruddet av koronaviruset gjør det umulig å overholde krav om fysisk oppmøte uten å samtidig bryte offentlige pålegg og anbefalinger om ikke å samles i større grupper. Regjeringen åpner derfor for digitale årsmøter i boligbyggelag, eierseksjonssameier og borettslag.

– Vi foreslår å vedta en forskrift som gir midlertidig unntak fra det lovbestemte kravet om fysisk oppmøte på årsmøte og generalforsamling, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Forslaget sendes på høring i dag, med hjemmel i koronaloven som ble vedtatt av Stortinget tidligere i uken. Forskriften har derfor tidsbegrenset varighet.

– Ved å innføre et midlertidig unntak fra reglene om fysisk oppmøte, sørger vi for at sameier, borettslag og boligbyggelag kan gjennomføre årsmøter og generalforsamlinger uten å bryte restriksjonene som følger av koronautbruddet, sier Astrup.

 

I dag krever eierseksjonsloven, borettslagsloven og boligbyggelagsloven at møteprotokoller skal undertegnes skriftlig, og de to sistnevnte er også til hinder for at lagene kan kommunisere elektronisk med medlemmene hvis disse ikke har gitt forhåndssamtykke til elektronisk kommunikasjon.

– I forskriften som sendes på høring i dag foreslår vi også en midlertidig adgang til å signere møteprotokoller elektronisk, og at borettslag og boligbyggelag kan kommunisere elektronisk med andelseierne uten forhåndssamtykke, sier Astrup.                                                                                                                            

Verken eierseksjonsloven, borettslagsloven eller boligbyggelagsloven har forskriftshjemler som er aktuelle for unntakene som foreslås av regjeringen. Forskriften sendes derfor på høring med hjemmel i koronaloven. Koronalovens formål er å midlertidig legge til rette for forsvarlige, effektive og forholdsmessige tiltak, blant annet for å begrense negative konsekvenser for næringslivet som følge av utbruddet av koronaviruset. I § 2 er det tatt inn en opplisting av de lovene som kan utfylles, suppleres eller fravikes i midlertidig forskrift. Eierseksjonsloven, borettslagsloven og boligbyggelagsloven er med i opplistingen.

– Vi mener at forslaget er et forsvarlig, effektivt og forholdsmessig tiltak, som er nødvendig for å avhjelpe negative konsekvenser som følge av koronautbruddet, og at vilkårene for å fastsette forskriften i medhold av koronaloven er oppfylt, sier Astrup.

Ingen vet hvor lenge koronaepidemien vil vare, og årsmøter og generalforsamlinger i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag må avholdes innen utgangen av juni. Koronaloven gjelder bare én måned. Det vil i praksis si at unntakene ikke vil vare lenger enn to til tre uker, og at forskriften ikke vil løse problemet for sameier og borettslag som ikke har en profesjonell boligforvalter som kan gjennomføre elektroniske møter.

–Jeg vil derfor vurdere å igangsette et parallelt lovarbeid med formål om å skaffe hjemler for unntak i departementets egne lover (eierseksjonsloven, boligbyggelagsloven og borettslagsloven). Hjemlene må i så fall også gjøre det mulig å gjøre unntak fra kravet om å holde årsmøte og generalforsamling innen utgangen av juni, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00