Historisk arkiv

Staten anker kjennelse om nasjonalt minnested på Utøyakaia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Snart ti år etter at terroren rammet Norge og Utøya, er det viktig for regjeringen å få på plass et nasjonalt minnested i Hole kommune etter 22. juli. Vi anker tingrettens kjennelse fordi vi ønsker å holde fremdriften oppe og ferdigstille minnestedet til 10-årsmarkeringen neste år, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Det nasjonale minnestedet etter 22. juli 2011 skal etableres ved Utøyakaia i Hole. Plasseringen er valgt etter initiativ fra Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli og AUF, vedtatt i kommunestyret i Hole kommune og forankret i Stortinget.

16 naboer og andre som bor i nærheten av Utøyakaia har tatt ut søksmål mot staten og AUF med krav om at minnestedet ikke etableres. Det er også begjært midlertidig forføyning for å stoppe anleggsarbeidet midlertidig inntil hovedkravet er avgjort.

I dag avsa Ringerike tingrett kjennelse i saken om midlertidig forføyning, der staten og AUF pålegges å stanse arbeidet med minnestedet. Pålegget om stans gjelder ikke arbeidet med adkomstveien og kaia.

Staten har besluttet å anke tingrettens kjennelse.

– Det nasjonale minnestedet på Utøyakaia skal være et sted for å minnes hendelsene 22. juli, både for etterlatte, overlevende, nåværende og fremtidige generasjoner. Vi har hatt en lang og inkluderende prosess der vi har forsøkt å ta mest mulig hensyn til naboer og andre berørte. Både AUF og staten anker kjennelsen fordi vi håper å kunne fullføre arbeidet med å bygge et verdig minnesmerke til 10-årsmarkeringen neste år, sier Astrup.

Statsbygg stanser arbeidet med minnesmerket midlertidig som følge av tingrettens kjennelse. Arbeidet med å etablere adkomstvei, kai og kaianlegg, fortsetter.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00