Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Vil samle kompetansen for et boligsosialt løft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil skape mer, inkludere flere og sørge for at ingen faller utenfor. Målet er at alle skal ha et trygt og godt sted å bo.

Gjennom de boligsosiale virkemidlene i Husbanken vil regjeringen bidra til at vanskeligstilte får mulighet til å skaffe seg bolig. For å styrke det boligsosiale arbeidet, vil regjeringen be Husbanken og Fylkesmannen om å samle sin kompetanse og veiledning overfor kommunene på det boligsosiale området

– Jeg tror det er fornuftig å se den boligsosiale politikken i sammenheng med resten av velferdspolitikken. Jeg håper det blir lettere når vi samler fagmiljøet til Husbanken og Fylkesmannen på dette området, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Det skal gjennomføres forsøk i Bodø og Bergen over en periode på tre år fra høsten 2021. Forsøket skal evalueres før regjeringen tar stilling til om det bør være en langsiktig løsning. 

– Husbanken er et av våre viktigste virkemidler for å nå målene vi har satt oss i den boligsosiale politikken, og for å oppfylle bærekraftsmålenes hovedbudskap om at ingen skal utelates. Husbankens innsats har resultert i at mange tusen vanskeligstilte og deres familier får et bedre liv. Nå ønsker vi å styrke arbeidet ytterligere, sier Astrup.

Fylkesmannsembetene har de siste årene fått en sterkere rolle med å samordne statlige virksomheter. I forsøkene vil Husbankens veiledningsoppgaver overfor kommunene bli flyttet fra to regionkontorer til fylkesmannsembetene i Nordland, Vestland og Rogaland. Det er i tråd med prinsippet om at alle statlige etater som har kommunerettede oppgaver på regionalt nivå bør legge disse til fylkesmannen. Fylkesmannen har i dag en rekke oppgaver innenfor helse, sosial, rus, barnevern og arbeidsliv.

Husbankens organisering skal samtidig tilpasses grensene til de nye regionene rundt i landet.