Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

Foreslår 1,8 milliarder til digitalisering for omstilling og et grønnere samfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Koronakrisen har digitalisert Norge i rekordfart. Nå prioriterer regjeringen tiltak som setter fart på omstillingen mot et grønnere samfunn, og utnytter mulighetene teknologien gir oss. Vi foreslår derfor 1,8 milliarder kroner til nye digitaliseringstiltak over neste års statsbudsjett, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Norsk økonomi er ute av krisen, og det er tatt store og viktige steg i retning av et grønnere og mer digitalisert samfunn. I statsbudsjettet for 2022 legges det til rette for mer omstilling og vekst.

- De nye tiltakene vi foreslår vil forenkle og effektivisere offentlig sektor, gi oss bedre offentlige tjenester og økt IT-sikkerhet. Dette kommer på toppen av mange års storsatsing på digitalisering fra denne regjeringen, sier Helleland.

I tillegg til 1,8 milliarder kroner til nye digitaliseringstiltak, videreføres allerede vedtatte digitaliserings­satsinger på flere sentrale områder, og en rekke prosjekter blir gjennomført innenfor virksomhetenes gjeldende rammer.

Blant tiltakene regjeringen foreslår er 231,7 millioner kroner til norsk deltagelse i programmet for et Digitalt Europa (DIGITAL) 2021-27. Digital er EUs nye og ambisiøse investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling. Deltagelse i programmet vil gi norske bedrifter og forsknings- og innovasjonsmiljøer tilgang til nødvendige ressurser innenfor områder som kunstig intelligens, superdatamaskiner, cybersikkerhet og avanserte digitale ferdigheter.

Godt fungerende mobil- og bredbåndsnett i hele landet, trygge offentlige digitale fellesløsninger og en digitalt moden befolkning er grunnleggende forutsetninger for å delta i og utvikle det digitale samfunnet. 

- Vi foreslår derfor å bevilge 13 millioner kroner til tiltak mot digitalt utenforskap gjennom strategien "Digital hele livet". Det er viktig at alle innbyggere får mulighet til opplæring i bruk av offentlige og private digitale verktøy og tjenester, sier Helleland.

Regjeringen fortsetter den offensive satsingen på bredbånd i distriktene og foreslår å bevilge 204,6 millioner kroner til bredbåndsutbygging. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge ti millioner kroner til en ny innkjøpsordning for grunnleggende internettilgang og telefontjeneste til de få husstandene og små- og mellomstore virksomhetene som mangler dette.

 

I tillegg til dette fikk tre av vinnerne i auksjonen av 5G-frekvenser i september 2021 en rabatt på 480 millioner kroner, mot at de forpliktet seg til å bygge ut raskt trådløst bredbånd (minst 100 Mbit/s) for minst tilsvarende beløp i områder som mangler et slikt tilbud.

- Dette er en viktig satsing, og vil bidra til å nå målet om raskt bredbånd til alle husstander og virksomheter i hele Norge innen utgangen av 2025, sier Helleland.

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner for å styrke den digitale grunnmuren. Tiltakene skal ha effekt i Troms. Det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser i minst fem sårbare regioner. I tillegg foreslås ytterligere 128 millioner kroner til telesikkerhet og beredskap, som fordeles mellom beredskapsavtaler og utbygging av forsterket mobilberedskap i nye sårbare kommuner.

Sikre og stabile fellesløsninger er helt nødvendig for å forsterke og opprettholde brukernes tillit til offentlig sektors digitale tjenester. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 6,3 millioner kroner til styrking av Digitaliseringsdirektoratets arbeid med sikkerhet i fellesløsningene.

Regjeringen styrker også Invest in Norway med tre millioner kroner, for å styrke arbeidet med å legge til rette for investeringer i databasert verdiskaping og datasentre i Norge. Dette følger opp datasenterstrategien.

Se hele digitaliseringsprofilen her:

Dept. Kort omtale av tiltaket Forslag (mill. kr)
ASD Flere i arbeid – enklere, raskere, bedre 221,8
ASD Nye regler for å ta utdanning med dagpenger (systemtilpasninger i NAV)  10,0
FD Felles IKT-tjenester for departementsfelleskapet 55,0
FIN Modernisering av offentlig innkreving 357,7
FIN Bedre sikring av Skatteetatens infrastruktur 75,0
FIN Digitalisering i Finanstilsynet 21,5
HOD Pasientens legemiddelliste til kommunal helse- og omsorgstjeneste 57,9
JD Schengen IKT-forpliktelser i politiet og UDI 302,5
KMD Nasjonal infrastruktur for marine geodata (Nautilus) 11,0
KMD Universell utforming IKT 39,0
KMD Innføring av ny sak og arkivløsning i departementsfellesskapet 20,0
KMD Midlertidig eID for personer uten D-nummer 6,5
KMD Digital hele livet 13,0
KMD Medfinansieringsordningen (tilsagnsramme)1 190,6
KMD Bredbåndsutbygging 204,6
KMD Innkjøpsordning for funksjonell internettilgang til alle 10,0
KMD Den digitale grunnmuren i sårbare distrikter – beredskap – Troms 25,0
LMD Mattilsynet: digital dialog og deling av data 10,0
NFD Register for reelle rettighetshavere 11,7
NFD Datasenterstrategien: styrking av invest-in funksjonen 3,0
NFD Digital plattform for reiselivet 2,0
SD Tettere tverrsektorielt samarbeid om data 20,0
SD Digitalisering i Statens vegvesen 150,0
UD EØS-notatbase 4,0
  Sum 1 821,8