Historisk arkiv

Foreslår endringer i samelovens språkregler for å styrke samiske språk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

For å styrke de samiske språkene har Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendt et forslag til endringer i samelovens språkregler på høring. Høringen er en del av oppfølgingen av NOU 2016: 18 Hjertespråket. Høringsfristen er 15. november 2021.

- De samiske språkene står sterkere enn på mange tiår, mye på grunn av regjeringens språkpolitikk og Sametingets og kommunenes språkarbeid. Jeg er glad for at vi med dette forslaget til endringer i samelovens språkregler tar et skritt videre, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Mens samiske språkbrukere er i flertall i noen kommuner, er de i et mindretall i andre kommuner. Behovet for å gi tjenester på samisk og tilgangen på samisk kompetanse varierer mellom kommunene. I dag er det like regler for alle kommuner i forvaltningsområdet for samiske språk. Regjeringen foreslår å innføre tre ulike kommunekategorier i det samiske språkområdet og legger til rette for differensierte rettigheter. Forslaget gir kommunene fleksibilitet til å tilpasse språkrettighetene behovet i den enkelte kommune.

- For å treffe de samiske språkbrukerne bedre, må loven være tilpasset situasjonen i de forskjellige kommunene. Jeg mener differensierte språkregler og økt fleksibilitet for kommunene legger til rette for en langt mer treffsikker regulering, og vil være en styrke for det videre språkarbeidet i kommunene, sier Helleland.

Regjeringen foreslår å opprette en egen kategori for bykommuner med særlig ansvar for samiske språk.

- Mange samisktalende bor ikke lenger i tradisjonelle samiske områder, men har flyttet til andre byområder. Dette betyr at byer må påta seg et større ansvar for utviklingen av de samiske språkene. Jeg har stor tro på at forslaget gjør at det blir mer interessant for bykommuner å bli innlemmet i språkområdeordningen, sier Helleland.

Departementet ber om innspill

Retten til svar på samisk er en sentral rettighet for samiske språkbrukere. For at samiske språk skal være bærekraftige og levende i fremtiden, må de kunne brukes på flest mulige samfunnsområder. Det må samtidig gjøres en avveining mellom hensynet til at samiske språkbrukere skal kunne bruke samisk når det er viktig for dem, og hva som er gjennomførbart og riktig bruk av ressurser.

Høringsforslaget inneholder to alternative forslag for hvordan retten til svar på samisk skal reguleres i språkvitaliseringskommuner og bykommuner med særlig ansvar for samiske språk.

- Høringsinnspillene er viktige for det videre arbeidet med å utforme lovforslaget. Jeg håper derfor høringsinstansene setter seg godt inn i forslaget og at kommunene gir tilbakemelding på regjeringens forslag om økt fleksibilitet og valgfrihet for kommunene, sier Helleland.

Høringsfristen er 15. november 2021.

Se høringsdokumentene her

Forslaget om å innføre tre kommunekategoriene med differensierte rettigheter innebærer blant annet at vi i

  • språkutviklingskommuner foreslår at samisk skal være likestilt med norsk i den kommunale forvaltningen, og viderefører rett til muntlig og skriftlig svar på samisk ved henvendelser til offentlige organ i kommunen
  • språkvitaliseringskommuner foreslår å videreføre retten til skriftlig svar på samisk ved henvendelse til offentlige organ i kommunen. Vi foreslår at alle kommunene (alternativ 1), eller kun de nye innlemmede språkvitaliseringskommuner (alternativ 2), selv avgjør rekkevidden av retten til muntlig svar på samisk innenfor det kommunale tjenestetilbudet. Kommunen kan velge å forplikte seg til å likestille samisk med norsk i den kommunale forvaltningen.
  • byutviklingskommuner foreslår at kommunene selv kan velge om og hvordan rett til svar på samisk skal gjelde ved henvendelser til offentlige organ i kommunen (alternativ 1), eller at kommunen selv avgjør rekkevidden av retten til muntlig svar på samisk innenfor det kommunale tjenestetilbudet (alternativ 2). Kommunen kan velge å forplikte seg til å likestille samisk med norsk i den kommunale forvaltningen.

Kontakt

Spørsmål fra presse kan rettes til ke@kmd.dep.no eller på telefon 22 24 25 00.