Historisk arkiv

Historisk arkiv

Foreslår to unntak fra offentlig utlysning av stillinger i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil åpne for at statsansatte som har konkurrert seg til en midlertidig ansettelse, kan ansettes fast uten ny utlysning. De vil også gi unntak for kravet om offentlig utlysning for midlertidige ansettelser av personer med midlertidig lønnstilskudd.

– Mange midlertidig ansatte har konkurrert om stillingen etter en ordinær utlysning. Når de har jobbet en tid, fått opplæring, og fungerer godt i stillingen, er det ofte unødvendig merarbeid for virksomheten å lyse ut stillingen på nytt. Målet er at dette skal bidra til at virksomhetene kan beholde og utvikle kompetent arbeidskraft, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Forslagene til to nye bestemmelser i forskriften til statsansatteloven sendes i dag på høring. Begge forslagene gjelder hjemmel for unntak fra kravet om offentlig utlysning av ledige stillinger i lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven).

Regjeringen foreslår altså å fastsette i forskrift at statsansatte som har konkurrert seg til en midlertidig ansettelse gjennom en ordinær utlysning, kan ansettes fast uten ny utlysning.

Regjeringen foreslår også et unntak fra kravet om offentlig utlysning ved midlertidig ansettelse i inntil to år av personer med midlertidig lønnstilskudd. Det er arbeids- og velferdsetaten som innvilger midlertidig lønnstilskudd. Formålet med endringen er å legge bedre til rette for bruk av lønnstilskudd i staten.

– Fremover blir det spesielt viktig at utsatte grupper ikke skyves lenger unna arbeidsmarkedet, men får den bistanden de trenger for å komme i jobb. Lønnstilskudd er et av flere virkemidler som skal bidra til at statlige virksomheter kan inkludere flere i arbeidslivet, og ta i bruk den kompetansen og de ressursene som finnes blant personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, sier Astrup. 

Kontakt

Spørsmål fra presse kan rettes til ke@kmd.dep.no eller på telefon 22 24 25 00.