Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Gruppen som vurderer pandemikostnader fortsetter sitt arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeidsgruppen som skal kartlegge kommunesektorens merutgifter og mindreinntekter som følge av virusutbruddet, skal jobbe frem til våren 2022.

Regjeringen etablerte våren 2020 en arbeidsgruppe som skulle se på de økonomiske konsekvensene av koronakrisen for kommunesektoren. Etter planen skulle arbeidsgruppen levere sin siste rapport i løpet av august i år, men nå forlenges mandatet til april 2022.

− Jeg har vært tydelig fra dag én på at regjeringen skal stille opp for kommunene, og sette dem i stand til å levere gode tjenester til innbyggerne selv om vi står i en pandemi. Så langt har vi bevilget 18 milliarder kroner ekstra til kommunesektoren i 2020 og 23 milliarder kroner i 2021, men det er fremdeles usikkert hvordan pandemien vil påvirke kommuneøkonomien fremover. Derfor forlenger vi nå arbeidsgruppens mandatet til 1. april neste år. Da kan gruppen se på 2021 etter at året er omme og regnskapstallene er klare, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Arbeidsgruppen består av representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, kommunesektoren og KS.

− Jeg er glad for det tette og gode samarbeidet vi har hatt med kommunesektoren gjennom pandemien. Jeg kan love at regjeringen vil fortsette å stille opp for kommunene og fylkeskommunene Arbeidsgruppens bidrag er viktig for å få et best mulig faktagrunnlag, sier Astrup. 

Arbeidsgruppen har tidligere publisert en delrapport og en sluttrapport for 2020. Neste rapport vil komme i neste uke, hvor arbeidsgruppen vurderer første halvår 2021. Med det forlengede mandatet skal arbeidsgruppen våren levere ytterligere en rapport våren 2022 med anslag for merutgifter og mindreinntekter for hele 2021.


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00