Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

791 millionar kroner meir i frie inntekter til Vestland neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringa foreslår ein vekst på to milliardar kroner i kommunesektoren sine frie inntekter i 2022. Veksten i frie inntekter er fordelt med 1,6 milliardar kroner til kommunane og 0,4 milliardar kroner til fylkeskommunane. − Dette set kommunesektoren i stand til framleis å levere gode tenester etter at samfunnet er opna att. No skal vi saman ut av pandemien, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Vestland og Vestland fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2021 til 2022. Veksten er rekna frå eit oppdatert anslag på dei frie inntektene i 2021. Anslaget inkluderer ei justering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2021 på 5,9 milliardar kroner, samanlikna med anslaget på skatteinntekter i revidert nasjonalbudsjett 2021.

For å gjere inntektsnivået i 2021 samanliknbart med inntektsnivået i 2022, er det korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa av oppgåvene til kommunesektoren. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2021 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2021.

Variasjonen i veksten mellom kommunar og mellom fylkeskommunar kan i all hovudsak forklarast med utvikling og endring i befolkninga og endringar i skjønnstilskotet og dei regionalpolitiske tilskota. For små kommunar kan mindre endringar gje store utslag i anslaget på vekst målt i prosent.

  Anslag på Vekst frå anslag
  frie på rekneskap 2021 - 2022
Kommune inntekter  Nominelle Prosent
  2022 kroner  
  (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3
       
4601 Bergen 16 925 497 226 041 1,4
4602 Kinn 1 128 060 9 635 0,9
4611 Etne 278 267 2 693 1,0
4612 Sveio 375 841 7 091 1,9
4613 Bømlo 763 143 12 672 1,7
4614 Stord 1 140 017 18 809 1,7
4615 Fitjar 209 540 1 920 0,9
4616 Tysnes 223 970 7 465 3,4
4617 Kvinnherad 838 095 6 416 0,8
4618 Ullensvang 792 923 4 784 0,6
4619 Eidfjord 85 732 1 580 1,9
4620 Ulvik 96 406 317 0,3
4621 Voss 1 046 277 13 644 1,3
4622 Kvam 571 479 4 993 0,9
4623 Samnanger 172 116 2 478 1,5
4624 Bjørnafjorden 1 559 329 26 928 1,8
4625 Austevoll 407 105 6 164 1,5
4626 Øygarden 2 318 956 42 618 1,9
4627 Askøy 1 794 868 16 314 0,9
4628 Vaksdal 285 378 1 618 0,6
4629 Modalen 51 225 989 2,0
4630 Osterøy 486 685 4 755 1,0
4631 Alver 1 884 963 49 260 2,7
4632 Austrheim 203 203 2 083 1,0
4633 Fedje 59 732 441 0,7
4634 Masfjorden 142 571 1 694 1,2
4635 Gulen 188 668 1 004 0,5
4636 Solund 76 350 644 0,9
4637 Hyllestad 111 089 1 911 1,8
4638 Høyanger 284 313 3 684 1,3
4639 Vik 200 406 1 029 0,5
4640 Sogndal 785 836 16 396 2,1
4641 Aurland 135 603 901 0,7
4642 Lærdal 156 085 1 877 1,2
4643 Årdal 362 964 5 988 1,7
4644 Luster 368 055 8 453 2,4
4645 Askvoll 225 725 1 829 0,8
4646 Fjaler 224 292 2 711 1,2
4647 Sunnfjord 1 467 874 23 639 1,6
4648 Bremanger 277 329 1 672 0,6
4649 Stad 645 390 11 294 1,8
4650 Gloppen 417 484 6 063 1,5
4651 Stryn 469 295 4 655 1,0
Til fordeling gjennom året 30 000    
Vestland 40 268 138 567 153 1,4
       
Vestland fylkeskommune 10 729 616 224 273 2,1

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2022, målt i 1 000 kroner.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2021 til anslag for 2022 i statsbudsjettet, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle oppgåvekorrigerte veksten målt i prosent.