Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Norges første digitale varsel om planoppstart er sendt ut

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Digitalisering av plan- og byggeprosesser er viktig for at innbyggere, næringsliv og frivillig sektor skal få en enklere hverdag. Nå er vi i gang med å digitalisere planprosessene, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Hvert år utarbeider private aktører og kommuner cirka 1600 reguleringsplaner der det skal bygges veier, boliger, næringsbygg og lignende. En rekke berørte naboer skal varsles om reguleringsplaner og gis mulighet til å komme med innspill. Planvarslingen skal skje minst tre ganger: i oppstartsfasen, i høringsfasen og når planen er vedtatt. Frem til i dag har dette i stor grad skjedd i brevs form.

Onsdag 13. januar fikk flere hundre berørte naboer av nye E6 sør for Trondheim (Gyllan-Kvål) digital planvarsling om utbyggingsplanene. Det ble Norges første digitale varsling om planoppstart. Den digitale varslingen gjør at man sparer både tid og penger, og legger til rette for medvirkning fra berørte naboer.

I et veiprosjekt kan det være snakk om mange tusen berørte naboer. Det er både tid- og ressurskrevende å gjøre denne jobben manuelt. Når innspill fra berørte parter også sendes tilbake manuelt, kan det være utfordrende å sikre gode medvirkningsprosesser og at alle til enhver tid sitter på samme informasjon. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har laget en digital verktøykasse som gjør det mulig å utvikle digitale løsninger på planområdet via Altinn. Digital nabovarsling om planoppstart er den første løsningen som bruker verktøykassen. Det er Norconsult Informasjonssystemer, sammen med Ambita, som har utviklet løsningen.  Digital nabovarsling av planoppstart er forventet å gi store effektiviseringsgevinster.

– Denne løsningen er digitalisering, samarbeid og bærekraft i praksis. Den er også et godt eksempel på at det offentlige tilrettelegger for at private aktører kan utvikle digitale løsninger som kommer innbyggerne til gode. Der vi tidligere har brukt opp mot et ukesverk på varsling, går dette nå på en time eller to. Løsningen sikrer også god mulighet for medvirkning for innbyggerne, slik at deres innspill blir fanget opp og hørt av riktige instanser før planene legges, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult. 

Nye Veier blir første utbygger som tar den nye digitale løsningen i bruk. Først ut er veiprosjektene Ny E6 sør for Trondheim (Gyllan-Kvål).

- Vi er veldig glade for å få være med på å digitalisere planprosessen. Nye Veier er opptatt av at publikum skal kunne medvirke i planprosessene våre, og med denne løsningen blir det enda enklere. Dette er helt i tråd med Nye Veiers visjon om å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi og innovative metoder, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.