Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Økt kunnskap i forvaltningen om samer og nasjonale minoriteter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

–Det er viktig at saksbehandlere både i kommunene og i statsadministrasjonen har god kunnskap om samer og nasjonale minoriteter og deres rettigheter. Vi har derfor laget et nytt elektronisk opplæringsprogram om samer og nasjonale minoriteter for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og i statsforvaltningen, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

E-læringsprogrammet som lanseres i dag gir en kort presentasjon av folkegruppene samer, kvener/norskfinner, jøder, romer, skogfinner og romanifolk/tatere. Programmet beskriver deres historie, kultur og situasjon. Programmet går også inn på hvilke lover og rettigheter som gjelder, og gir eksempler på saker hvor det er særlig viktig å ta hensyn til minoritetene. Det er også laget ulike oppgaver med eksempler på saker hvor saksbehandler bør ta spesielt hensyn til minoritetenes rettigheter.

- De fleste kjenner til samer, men ganske få har hørt om skogfinner. Og mange kjenner ikke til hvilke rettigheter minoritetsgruppene har ifølge internasjonale konvensjoner og norsk lovverk. Dette ønsker vi å gjøre noe med gjennom e-læringsprogrammet, sier Helleland.

I tillegg til å handle om de etablerte rettighetene minoritetene har som grupper – som samenes rett til å bli konsultert, minoritetenes rett til å bli hørt i saker som angår dem og retten til språkopplæring – går programmet også inn på saksbehandleres møte med enkeltpersoner av minoritetene.

– For de fleste som tilhører minoritetene er møtet med det offentlige uproblematisk. Likevel har en del av minoritetene mistillit til myndighetene på grunn av tidligere tiders politikk. Det er derfor viktig at ansatte i det offentlige har kunnskap om gruppenes historie og kultur for å kunne skape gode møter mellom minoritetene og det offentlige, sier Helleland.

Inneholder animasjonsfilmer og oppgaver

E-læringsprogrammet som lanseres i dag erstatter det tidligere e-læringsprogrammet Urfolk og nasjonale minoriteter fra 2013 som hadde ansatte i staten som målgruppe. Det nye programmet har også ansatte i kommuner og fylkeskommuner som målgruppe og er mer spisset på dagens situasjon for minoritetsgruppene. Programmet inneholder animasjonsfilmer og oppgaver.  

Sametinget og de nasjonale minoritetenes organisasjoner har gitt innspill til e-læringsprogrammet.

Besøk DFØ sine nettsider for å ta e-kurset. 

Spørsmål fra presse kan rettes til ke@kmd.dep.no eller på telefon 22 24 25 00.