Historisk arkiv

Oppretter innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Hvordan arkitektur kan bidra til bedre bokvalitet og gode nabolag i hele landet er et spørsmål som opptar mange. Vi oppretter derfor et innspillsforum som skal gi råd om hvordan både kommunene, staten og private aktører kan sikre kvalitet i dette arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Arkitektur og byutvikling påvirker alle. I vid forstand omfatter arkitekturen alle menneskeskapte omgivelser. Det handler om enkeltbygg, bygninger og landskap i samspill, og om hvordan det er å leve og bo i byer og tettsteder landet rundt. 

Plan- og bygningsloven gir kommunene et tydelig ansvar for å legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljø og oppvekstsvilkår i planleggingen. Kommunene har både ansvar for, og et handlingsrom til, å stille krav til utbyggingsprosjekter. Og stadig flere kommuner stiller tydelige forventninger til lokal arkitektur og byggeskikk, og til samarbeidet og dialogen som skal føres med arkitekter og utbyggere.

Det er imidlertid mye som tyder på at mange kommuner ikke bruker dette handlingsrommet godt nok.

– Det er et tema jeg er opptatt av og som jeg vil følge opp tettere fremover, sier Astrup. 

Det er mange hensyn å ta i by- og stedsutviklingen. Noe av det viktigste er at det som bygges er bærekraftig, både sosialt, økonomisk og miljømessig. Derfor oppretter kommunal- og moderniseringsministeren nå et innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag. Og han er tydelig på hva han vil ha:

– Jeg vil ha innspill til hvordan vi kan sikre bokvalitet og gode nabolag i byer over hele landet, hva som gir varige og inkluderende kvaliteter, og hvordan man får til gode samspill mellom private og offentlige aktører. Jeg ønsker også å få svar på om det er behov for endringer i statens virkemidler for å styrke arkitektur, bokvalitet og nabolag i by og stedsutviklingen, sier Astrup.

Innspillsforumet vil bestå av medlemmer med ulik erfaring fra planleggings- og utbyggingsprosjekter. De vil være kjent med de mange utfordringene og mulighetene som finnes i by- og stedsutviklingen, hvilke aktører som er relevante, og gjeldende lover og regelverk.

Innspillsforumet skal gi konkrete råd og vise hvordan handlingsrommet i plan- og bygningsloven best kan utnyttes for å fremme varige løsninger for mennesker og miljø. Forumet vil gi sine første anbefalinger i august, og en sluttleveranse innen utgangen av 2021.