Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Regjeringen foreslår forenklinger i dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen foreslår å tydeliggjøre dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven slik at den blir enklere å praktisere både for kommunen, statsforvalteren og andre berørte myndigheter. – Dette vil gi en mer forutsigbar praktisering og færre konfliktfylte dispensasjonssaker, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Arealbruk i kommunene skal i utgangspunktet styres gjennom arealplaner. Men i enkelte tilfeller er det behov for å gi unntak fra arealplanen. En slik dispensasjon kan for eksempel være hensiktsmessig der det ikke er tid til å gjøre planendring eller der dispensasjonen er helt uproblematisk.

Dessverre er plan- og bygningslovens bestemmelse om dispensasjoner vanskelig å praktisere for kommunene, og har derfor ført til mange klagesaker og konflikter.

- Regjeringen har lenge arbeidet med forenklinger og forbedringer av plan- og bygningsloven, og vi har tatt flere grep for å styrke det lokale selvstyret og redusere antall innsigelser. Nå står dispensasjonsbestemmelsen for tur, sier Astrup.

Regjeringen foreslår å endre dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven slik at den får et klarere innhold. Målet med endringen er å bidra til mer forutsigbar praktisering og færre konfliktfylte saker. Ved å forenkle dispensasjonsbestemmelsen vil det bli tydeligere hvilket handlingsrom kommunene og statsforvalteren har.

Det endelige forslaget fra regjeringen er justert etter at saken var på høring i fjor, og regjeringen har blant annet lagt vekt på høringsuttalelsen fra kommunesektorens organisasjon KS. 

I de nye reglene kommer det klart frem at kommunen ikke kan gi dispensasjon dersom nasjonale og regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt. Samtidig fjernes reglene om at kommunene ikke bør gi dispensasjon dersom regionale og statlige myndigheter har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Det betyr at kommunen vil stå noe friere i vurderingen av det skjønnet som ligger til kommunen i en dispensasjonssak.

Les hele proposisjonen her