Historisk arkiv

Regjeringen vil åpne for digitale møter i borettslag og sameier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dagens boliglover krever at generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier må gjennomføres fysisk. Regjeringen vil nå gjøre det enklere for borettslag og sameier å gjennomføre møter slik det passer dem, og vil derfor åpne for at beboerne kan møtes digitalt.

Oppdatering 15. mars:  Stortinget vedtok 11. mars enstemmig regjeringens forslag om å oppheve dagens krav om fysisk årsmøte i eierseksjonssameier og generalforsamling i borettslag. Stortinget skal såkalt behandle saken en siste gang tirsdag 23. mars. Departementet planlegger for at lovendringene kan sanksjoneres av Kongen i statsråd fredag 26. mars og tre i kraft 1. april. Loven har til informasjon en overgangsbestemmelse som medfører at det allerede nå kan innkalles til digitalt møte. Møtet kan imidlertid ikke gjennomføres før etter at lovendringene er trådt i kraft. 

 

 

−  Med strenge regler for smittevern og fysiske møter, er det mange som har etterlyst regler som åpner for digitale møter. Derfor har jeg foreslått dette for Stortinget, og vil sørge for at lovendringene trer i kraft så snart Stortinget har behandlet forslaget, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Stortinget har tidligere vedtatt midlertidige lovendringer for å legge til rette for digitale årsmøter og generalforsamlinger under pandemien. De midlertidige endringene gjaldt frem til november.

Regjeringen foreslår nå permanente lovendringer, som gjør at det enkelte borettslag og sameie selv kan bestemme om generalforsamlinger, årsmøter og styremøter skal gjennomføres med eller uten fysisk oppmøte. Forslaget likestiller også papirbasert og elektronisk kommunikasjon.

−  Det er viktig at boliglovene ikke hindrer borettslag og sameier å ta del i den teknologiske utviklingen. Det er ikke bare under en pandemi det er behov for å kommunisere enklere og mer effektivt. Adgangen til å avholde digitale møter i borettslag og sameier skal derfor bli permanent, sier Astrup.

Regjeringen foreslår fleksible løsninger med stor valgfrihet for beboere og styrer. For å sikre at alle får muligheten til å delta når viktig informasjon sendes ut og avgjørelser skal tas, foreslår regjeringen flere krav til informasjons- og beslutningsprosessene.

−  Vi pålegger ingen å gå over til digitale møter. I utgangspunktet blir det opp til styret å vurdere hvordan møtene skal gjennomføres. For å sikre at beboerdemokratiet blir ivaretatt, foreslår vi at minst to seksjonseiere med til sammen ti prosent av stemmene kan kreve at møtet er fysisk, sier Astrup.

Regjeringen foreslår også å fjerne kravet om forhåndssamtykke for å kommunisere på e-post med andels- og seksjonseierne. For å ivareta de som av ulike årsaker ønsker å motta informasjon i papirform, foreslår vi samtidig at den enkelte får en rett til å reservere seg mot å motta informasjon på e-post.

Forslagene har vært på høring og de fleste høringsinstansene var positive til lovendringene.