Forsiden

Historisk arkiv

Styrker satsingen på digital inkludering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Nordmenn er flinke til å ta i bruk digitale tjenester. For de aller fleste er nettbank, netthandel og bruk av ulike apper en forenkling av hverdagen. Men noen faller utenfor. Dette vil vi gjøre noe med. Gjennom strategien Digital hele livet styrker vi arbeidet med å inkludere flere i det digitale samfunnet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Målet med strategien er å motvirke digitalt utenforskap og sikre at alle innbyggere som ønsker det kan få mulighet til å heve sin kompetanse slik at de kan bruke digitale verktøy og tjenester.

- Alle skal kunne delta i samfunnet og ta i bruk digitale tjenester. Det er viktig for demokratiet vårt. Da er det viktig å beherske digitale verktøy, sier Helleland.

Siden 2014 har regjeringen støttet kurs og opplæringsvirksomhet i digital kompetanse i kommunene. Totalt er det bevilget over 50 millioner kroner og mer enn 70 kommuner oppgir at de har et lavterskeltilbud til sine innbyggere.

- Nå vil vi styrke denne satsingen betydelig. Vi vil bidra til rask etablering av hjelpe- og veiledningstilbud til innbyggere med manglende digital kompetanse. Ordningen skal innrettes spesielt mot innbyggere som har blitt digitalt ekskludert under koronapandemien, sier Helleland.

Statsråden understreker at departementet i samarbeid med KS, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Seniornett Norge og næringslivet skal bidra til at digital inkludering settes høyere på dagsorden.

- Skal vi få til et digitalt kompetanseløft som monner på kort tid må det offentlige samarbeide med frivillige organisasjoner og næringslivet. Arbeidet med å forhindre digitalt utenforskap og inkludere flere vil bare bli viktigere i årene som kommer. Med denne strategien peker regjeringen ut kursen for dette arbeidet, sier Helleland.

Regjeringen vil:

  • bidra til å hindre digitalt utenforskap i alle aldersgrupper. tilrettelegge for kvalitetssikrede og gratis hjelpetilbud til innbyggere med lav eller manglende digital kompetanse.
  • videreutvikle samarbeidet med kommunenes organisasjon KS for å tilrettelegge for utvikling av gode lokale veiledningstilbud i hele landet.
  • arbeide for å ansvarliggjøre næringslivet i større grad for å inkludere alle innbyggere i deres digitale tjenestetilbud.
  • tilrettelegge for at offentlig støttede lavterskeltilbud som er rettet mot de med manglende eller lav digital kompetanse som hovedregel skal være gratis å delta på.
  • sørge for at befolkningens digitale kompetansenivå jevnlig blir kartlagt.
  • samarbeide med offentlige, private og frivillige aktører for å gjennomføre en kampanje for å motivere innbyggere som trenger digital kompetanseheving til å melde seg på kurs.
  • utrede om én offentlig instans skal ha det overordnede ansvaret for å koordinere den nasjonale innsatsen for økt grunnleggende digital kompetanse i hele befolkningen

Les strategien Digital hele livet her.