Historisk arkiv

Vil øke verdiskapningen i fjell- og innlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fjell- og Innlands-Norge har store naturressurser i fjellet, skogen og dyrket mark, samt en og innbydende og variert natur. I dag lanserer regjeringen en egen strategi som viser hvordan fjell og innlandet skal kunne øke verdiskapingen basert på disse ressursene.

Regjeringen spisser nå den distriktspolitiske innsatsen med å legge frem en egen strategi for utviklingen av Fjell- og Innlands-Norge. Fjell- og innlandsområdene har flere næringsmessige fortrinn – både når det gjelder energi, industri, bioøkonomi, matproduksjon og reiseliv.

–Vi ønsker å legge til rette for at Fjell- og Innlands-Norge i enda større grad skal kunne utnytte potensialet som ligger i de rike naturressursene som finnes her. Vi vil blant annet legge til rette for flere nye næringer som bygger videre på fortsatt satsing på energiressurser, som hydrogen, datasenter og batteriproduksjon, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Strategien viser regjeringens politikk og virkemidler for å øke verdiskapingen i fjell- og innlandet. Regjeringen har en bred satsing på kapital og investeringsvirkemidler, blant annet for skog og trenæringen.

– Vi vil satse på utbyggingen av industri som gir verdiskaping og arbeidsplasser – og vi skal derfor vurdere et hurtigspor for saksbehandling av større prosjekter. Dette vil kunne gi Norge konkurransekraft gjennom å enklere realisere store prosjekter, sier Helleland.

– Vi satser bredt på økt verdiskaping av de grønne bioressursene. Vi skal ha et bærekraftig og lønnsomt landbruk over hele landet, og vi skal utvikle sektoren gjennom satsing på ny teknologi. Vi skal skape verdier av viltressursene våre, og av fiske og oppdrett også i fjella og i innlandet. Og vi skal skape nye verdikjeder gjennom bioøkonomien, sier Helleland. 

Mange nordmenn har tilgang til fritidsbolig eller hytte, og hyttefolket er et viktige i mange fjell- og innlandskommuner. Regjeringen ønsker å legge til rette for at ressursen som hytter og hyttebeboerne utgjør, skal kunne utnyttes bedre enn hva som er tilfellet i dag. Regjeringa vil i samband med oppfølgingen av inntektssystemutvalget vurdere om, og i hvilken grad helsetjenester som nyttes utenfor bostedskommune kan bli belastet kommunen der tjenestemottakeren betaler skatt.

– Mange har valgt å bruke hyttekontoret under pandemien, og dette vil trolig fortsette også i tiden fremover. Økt tilstedeværelse fra hyttefolket gir økte muligheter innenfor næringsutvikling. Her må kommunene være "på" og planlegge for å utnytte dette best mulig. Regjeringen vil legge til rette for at vi utnytter kunnskapsoverføring og digitalisering for å få dette til, sier Helleland.  

Reiselivet er også en viktig næring i fjell og innlandet. Måten den binder sammen natur, folk og næringsliv på skaper store muligheter. Regjeringen vil arbeide for at næringen skal utvikle seg videre blant annet ved å legge til rette for økt samarbeid på tvers av kommunegrenser og mellom private og offentlige aktører.

– Reiselivet skal bli grønnere, smartere og mer inkluderende. Vi skal styrke utviklingen av reisemål i fjell- og innlandet, og forvalte naturresursene på en bærekraftig måte, sier Helleland.  

Se opptak av lanseringen av strategiene her